חדשות חב"ד

שלושים וחמש שנה לניצחון: באיזה צד אתה?

ד' טבת פ''ב

נאום חוצב להבות מהרב דוד נחשון אודות הלקח שלומדים מפרשת הספרים בה' טבת:

 

במשך כל תקופת פרשת הספרים, הרבי שליט"א מלך המשיח צם ונסע לאוהל הק' כמעט בכל יום.

הפרשה זיעזעה את כל החסידים, כולם ראו שמדובר בענין עמוק הרבה יותר מרובד שטחי וחיצוני לכאורה שהרבי דיבר על "ספרים", ראו שהדבר נוגע לרבי כל כך, שזה ממש "בכתר המלך" ולא ידעו מה הנקודה עד שהרבי מלך המשיח גילה בעצמו בביטויים חריפים יוצאי דופן:

באחת הפעמים שאלו העו"ד את הרבי מה הוא מתכוון כשהוא אומר "כ"ק מו"ח אדמו"ר"? והרבי הראה באצבע על עצמו, שכאשר הוא מדבר על "כ"ק מו"ח" הוא מתכוון לעצמו!

וכן מפורסם שביחידות לחברי אגו"ח, הרבי הכה בידו הק' ואמר: "ער מיינט דעם ביינקל"! [=הוא מתכוון לכסא!].

התבטאות חריפה נוספת שהיתה באותה תקופה: הרבי אמר שהצד השני "רוצים לעשות לוויה חדשה", בו בזמן שהרבי משנה לשנה נעשה יותר חזק ויותר חי ויותר רענן ובחיות מוגברת וכו' וכו', וככל שזה מתגבר ו"הוא רוצה לעשות לו הלוויה מחדש...".

אם נצרף את כל האמירות הנ"ל, נבין שהמלחמה בענין ה"ספרים" היא ברובד עמוק הרבה יותר, מדובר על עצם הנשיאות של הרבי, על הנצחיות של הרבי, והרבי בעצם מכין אותנו לקראת מצב של ההעלם והסתר שעומד להיות, ויודע שבאותו רגע שיהיה העלם והסתר, יבואו אנשים ויאמרו שליובאוויטש שייכת לעבר, אמנם היא היתה מאוד חזקה ופעילה, אך הכל נפסק רחמנא-ליצלן, וכיום הכל הוא רק ענין של "זכר" רח"ל!

זו גם הסיבה שמיד אחרי שבועות תשנ"ה, התכנסו הרבנים שבאו לחג השבועות ובראשם הרבנים הכי חשובים של חב"ד: הרב יהודה קלמן מארלאו, הרב יצחק הענדל, הרב זלמן גוראריה, הרב מרדכי שמואל אשכנזי, ולהבחל"ח הרב יוסף הכט, שחתמו ופסקו שעל כל הספרים של הרבי בכל ההוצאות וההדפסות, אסור לכתוב תארים של היפך החיים כגון זי"ע, זצוקללה"ה וכיו"ב!

הבנת הפסק-דין והרעיון דלעיל יובנו בכך, יתכן שישנם בודדים החושבים שרבי ונשיא הדור זה ענין של זכרון יפה, של כתבים רבים ודברים נעלים שנאמרו על ידו ברומו של עולם, ואפילו הוראות והנהגות שהוא משאיר לנו ואנחנו יכולים להתנהל על פיהם, וממילא מתרגמים את המצב העכשווי לצמצום כפשוטו והיפך החיים רח"ל בהסברים שונים ומשונים! 

אבל הרי כאן מתעוררת הבעיה העצומה שאין אפשרות להסביר את הענין של "וזרח השמש ובא השמש" שעד שלא שקעה שמשו של זה זרחה שמשו של זה, ובאותו רגע שיש הסתלקות אצל נשיא אחד, יש כבר נשיא אחר, כפי שהיה הסדר בזה היה אצל משה ויהושע "יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה... ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה".

וכך אכן היה הסדר בזה בכל הדורות ועד לדורות האחרונים אצל הבעש"ט ותלמידיו וכפי שראינו וכפי שזה מוסבר גם בדברי רבותינו נשיאינו עד לרבי שליט"א מלך המשיח שאין מציאות בלי נשיא הדור כפשוטו ממש בגוף גשמי, כי אין חסידים ללא רבי, אין תורת החסידות ללא נותנה – כי אין תורה ללא נותן התורה! והעובדה שלא עלה לאף אחד בדעתו מחשבת חוץ רח"ל למנות רבי אחר.

לא ראיתי אף פס"ד כנגד פסיקת הרבנים הנ"ל. ולמרות זאת ישנם כאלו שבחרו המעוניינים לפגוע באמונה של החסידים ומנסים בכוח להחליש את אמונת החסידים ע"י הדפסה של תוארים הנ"ל על נשיא דורנו שהם היפך האמת והיפך פסיקת הרבנים, למרות שרואים שהרבי דאג להכין הכל לפני ההעלם והסתר.

הרבי דאג להדגיש כמעט מדי שבוע בשבוע בסוף שנת תנש"א ובעיקר בשנת תשנ"ב על זהותו של מלך המשיח בביטויים נפלאים, חדים וברורים, כגון: קיימת מציאותו של משיח כפשוטו, נשיא דורנו . . דער איינציגער משיח שבדורנו [=המשיח היחידי שבדורנו]; מנחם שמו בר"ת של מי"ד; רבינו נשיא הדור הוא גם המשיח גואלן של ישראל שבדור; השראת השכינה למטה על ידי גואל ראשון הוא גואל אחרון ש"מנחם שמו", פעם אחר פעם ללא הפסקה, והמטרה בזה ברורה: שחסידים ברגע שלא יראו את הרבי – ידעו ויוכלו לעמוד בנסיון הזה.

לחסידים הנאמנים לרבי מלך המשיח שליט"א אני קורא באופן הברור ביותר: צריך לציית לפס"ד הרבנים הנ"ל המיוסד ע"פ הוראות הרבי בכל השיחות, ולהבין ש"על כסאו לא ישב זר"!

* * *

חסידים של רבי חי – קונים ספרים "חיים"!

ישנה הוראה מהרבי לקנות ספרים בה' טבת, דבר שבא להדגיש את נצחיות נצחון ה"ספרים", אבל חשוב להבין ולהפנים: הרבי מסתכל על הספרים כביטוי לענין הנצחיות של נשיא דורנו, "דבר חי" – ועל חסידים לדעת שקניית ספרים זה אך ורק על-ידי ספרים חיים של רבי חי!

בה' טבת מודגש נקודת ענין חייו של נשיא הדור, הרבי מלך המשיח חי וקיים!

אני קורא בזאת לחסידים לנהוג באופן של סור מרע ועשה טוב:

סור מרע: ספרים שיש בהם תארים של היפך החיים, או ענינים שהם היפך האמונה. כל דבר שיש בו אפילו חשש שהמטרה שלו היא לגרום שלחסידים תהיה חלישות באמונה בנצחיות חייו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לא לקנות ספרים כאלו! ובוודאי שלא להכניס הביתה, זה עלול להזיק לילדים מבחינה רוחנית, וזה מזיק בכלל לכל חסיד, כי זה פוגע באמונת חסידים ברבי שליט"א מלך המשיח!

עשה טוב: לקנות אך ורק ספרים שמחזקים את הענין הזה – לקנות ספרים "חיים".

ואם בכל הספרים כך, על אחת וכמה וכמה בספרים של תורת הרבי, שודאי כל חסיד יקנה רק מההוצאה של הועד להפצת שיחות, כפי שמינה הרבי בעצמו להוציא לאור את דברי תורתו, ולא ח"ו מהוצאות שנעשו כנגד רצונו הק' וכנגד פס"ד רבני חב"ד, ובהוספת תארים של היפך החיים רח"ל.

* * *

בוודאי שהעקשנות והנאמנות לרבי שליט"א מלך המשיח היא חלק מאותו נסיון, ואנחנו בוודאי נפעל על ידי זה להביא את התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש, שניבא את המצב הזה, ונתחזק ביחד ולא ניתן לזר לחדור בקרבנו ולהטיל ספק בקדשים ח"ו, וכידוע שהיה צורך בענין השבועה כאשר נדמה היה שמלכות בית דוד נעלמת – "נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד" ו"על כסאו לא ישב זר". זהו כל עניינו של ה' טבת ונצחון הספרים, ונצחון האמונה על היפך האמונה. יד החסידים תהיה על העליונה!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!