חדשות חב"ד

כ"ב אלול תשפ"א • יומן

כ''ג אלול פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו

היומן ע"י הת' מנ"ק 

יום שני, כ"ב אלול 

 

היום במקווה התחילו למכור הכרטיסים לחודש תשרי (של אלול נגמר) וכבכל שנה לא היה אפשרות להשיג כרטיס עם מגבת לתשרי... 


כעשרים דקות לפני אמירת סליחות כבר התחיל התוועדות קטנה ואמרו לחיים ליד הבימה של כ"ק אדמו"ר שליט"א , וכ-5 דקות לפני השביל רקדו יחי במנגינת כתיבה וחתימה טובה.
סידרו את המקום של הרבי שליט"א כמו הלילה ראשון של סליחות.
לאמירת סליחות נכנס כ"ק אד"ש מלך המשיח בשעה 7 לערך (המשיכו לשיר יחי במנגינת כתיבה וחתימה טובה).
החזן היה ר' ש. הערץ. בשמע קולינו ר' מנחם נחום גערליצקי פתח את הארון קודש. בסיום הכריזו חיילי צבאות ה' יחי והרבי שליט"א מלך המשיח יצא ב 7:30 לערך ואז רקדו לכמה דקות.
לאחר סליחות היה סדר השכם ענק מאוד על הבימה של ההתוועדויות עם השתתפות האורחים הרבים וכו'. 
לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שיל"ו כרגיל בשעה 10 לערך, החזן היה ר' הולצמן.
בקריאת התורה הבעל קורא היה הת' י"ד שמואלי. לראשון עלה חתן בר-מצוה, לשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו.
בסיום התפילה - לאחר שהילדים הכריזו יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ורנ"ק עשה התקיעות והכריז את הכרזותיו הקבועות יצא הרבי שליט"א מלך המשיח מביהכנ"ס בשעה 11:05.
היום האורחים המשיכו לזרום בכמות גדולה ב"ה לבית משיח 770, תל שכל פיות פונים בו, מקום המקדש ומשכנו של מלך המשיח.... 
שיעור הרמב"ם היה ב770 עם הת'ישראל שם טוב הכהן, שבמסירות רבה מוסר בכל יום את השיעור כפי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח לעשות שיעורים ברבים ללימוד השיעור היומי.
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 3:15 לערך, החזן היה הת' חיים רפאל נחמן שיחי' נוטיק (תלמיד בישיבת תות"ל ראשון לציון).
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על מעריב יצא הוד נשיא דורינו שליט"א בשעה 3:29 לערך.
שיעור דבר מלכות היה כרגיל במקומו הקבוע מזה שנים (יותר מלא מהימים אחרונים) ע"י הת' לוי סגל.
בא' השולחנות במרכז 770 היה אפשרות לחתום על פ"נ כללי לנשיא דורנו מלך המשיח לכבוד ר"ה עבור נשואים בלבד.
הת' שניאור גרינוואלד, ממארגני ה'חבורה' של מצות האמונה המהודרות, חילק היום הפיקדונות של התמימים שהשתתפו באפיה בחודש אדר.
בתחילת הפסקת ערב היה פיצה לתמימים בקדימת 770 לכבוד הגאולה. 
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר משיח צדקנו שיל"ו בשעה 9:30 לערך, החזן היה ר' הולצמן.
הרבי שליט"א מלך המשיח אמר את שני הקדישים בסיום התפילה לרגל היארצייט של הרב מאיר שלמה ינובסקי, בזמן שאמר קדיש היה שקט מופתי.
בסיום התפילה הרבי שליט"א מלך המשיח יצא ב7:44.
ליד הארון קודש היה המבחן של דבר מלכות משבוע שעבר.
הלילה, התקיימה פינת החי וקיים ביתר שאת וביתר עוז, ובמיוחד לכבוד ליל ג' דסליחות, בתקווה וצפייה וודאות שהפינת החי הבא בשנת תשפ"ב (תהא שנת פלאות בכל/פלאות בינה וכל הראשי תיבות שיש) אנו נהיה הרבה זמן אחרי ההתגלות המושלמת של אבינו כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו משיח צדקינו שיל"ו, ונאכל כאן - בפינת החי - מן הזבחים ומן השלמי תודה