חדשות חב"ד

י"ז, ח"י אלול תשפ"א • יומן

י''ט אלול פ''א

יומן "שמונים שנה מאת א' התמימים בבית מיח צדקינו

היומן נכתב ע"י מנ"ק

יום רביעי, י"ז אלול תשפ"א 

היום מציינים 33 שנים מאז הנחת אבן הפינה להרחבת בית משיח 770, והשאלה נשאלת - מתי ירחיבו סוף סוף את בית משיח?
בבוקר הגיע עוד אורחים ל770 לחודש תשרי, וכן כמה מהקבוצה.
שיעור בשורת הגאולה היה כרגיל.
לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שיל"ו בשעה 10 לערך החזן היה ר' הולצברג.
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק עשה תקיעות והכריז הכרזתיו הקבועות יצא הרבי שליט"א מביהכנ"ס בשעה 10:49.
אחרי שחרית היה ברית מילה ליד הארון קודש של יהודי מקורב, ועל הבימה של ההתוועדות נערכה סעודת מצווה עם אוכל לתמימים. למרבה הפלא למרות שהתקיימה ברית, אמרו תחנון בשחרית.


היום בצהרים הרב שנ"ז לבקבוסקי שליט"א מסר שיעור כרגיל במערב 770 להתמימים.


בשעה 2:45 לערך באופן פיתומי התחיל שריפה על על הכביש של הפינה של קינגסטון ואיסטערן פארקווי, ולאחר כמה דקות הגיע ה firefighters וסדרו הכל.


מנחה היה כרגיל, החזן היה ר' שוחאט והרבי שליט"א נשי"ד יצא ב3:27 לערך.


שיעור דבר מלכות היה כרגיל.


בכלל היום היה אפשרות לראות במוחש ההוספה בלימודים וכו' וניכר שתשרי מגיע...


היום יצא מודעות מהוועד הבנין של 749 שמי שמגיע למקווה מתבקש שלא להפריע לעובדים שעושים שיפוצים במקווה (כחלק מהשיפוצים של כל הבניין 749 שהתחיל לפני חדשים כבר).


למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר משיח צדקנו שיל"ו בשעה 9:30 לערך החזן היה הת' פלינט.
בסיום התפילה לאחר שהילדים הכריזו יחי והרב ישראל גרנובטר הכריז על שחרית, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:40 לערך.
הלילה הקרינו ב770 התוועדות של הרבי שליט"א מלך מח"י אלול תשמ"ב עם כיתוביות בלשון הקודש, למשך כ-4 שעות.

יום חמישי, ח"י אלול תשפ"א 

היום בבוקר המקוה היה 'מפוצץ'... השיפוצים שם המשיכו היום, וחלק מהזמן הכניסה למקווה הייתה דרך החצר האחורית.


חסידות בבוקר היה מלא מהרגיל ב"ה.


שיעור בשורת הגאולה היה כהרגלו בניהולו המסור של ר' זלמן ברוכשטט. 


לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10 לערך, החזן היה ר' באראוויץ (בצד היה עוד חזן הת' ר.נ.) כמובן לא היה תחנון.
לקריאת התורה הוציאו את הספר תורה של קבלת פני משיח לכבוד ח"י אלול. הבעל קורה היה הת' י"ד שמואלי. לראשון עלה חתן בר מצוה, לשלישי עלה כ"ק אדמו"ר נשיאדוינו שיל"ו. הרבה ברכו הגומל. היה כ-10 מי שברכ'ס ולאחר שהחזן הכריז יחי ורנ"ק עשה תקיעות, ענייני גאומ"ש, היום יום וכו' וכן על ההתוועדות הלילה, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח נשיא דורינו שיל"ו בשעה 10:54 לערך.


אחרי שחרית היו שתי התוועדיות בר מצוה בקידמת 770. 


היום, התחילו לבנות את הסוכה בהחצר של 770 (זמן מאוד מוקדם שמתחילים לבנות אותו). 


לכבוד ח"י אלול התקיים השיעור רמב"ם היומי ב770 (ולא ב1414) בהשולחן של סיום הרמב"ם עם אוכל.


לפני מנחה כבר סידרו השולחן וכמה ספסלים ליד הארון קודש לשיעור דבר מלכות שיהיה אחרי מנחה (הפעם יותר גודל בגלל הכיבוד וכן האורחים שהגיעו).


למנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ שיל"ו נשי"ד כרגיל, החזן היה כבשחרית. בסיום התפילה הכריז חייל בצבאות ה' (וכל הקהל אחריו) יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, ורנ"ק הכריז על ההתוועדות ועל מעריב, ואז יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:28 לערך. 


לאחר תפילת מנחה היה שיעור דבר מלכות ענק ע"י הת' שלום בער קיי ולאחר שהכריזו יחי הוציאו הרבה אוכל (פלאפל, צ'יפס סלט וכו', בשפע של ימות המשיח) להתמימים (ויש מקום להגיד ישר כוח גדול להת' עמרי רחמים שיחי' בכר שדאג לכל זה, ובכלל השיעור דבר מלכות במשך כל השנה של פלאות אראנו)


בהפסקה של סדר התחילו לסדר הביהכנ"ס להתוועדות המרכזית של ח"י אלול.
בגלל ההתוועדות השיעור גאומ"ש המרכזי הוקדם להפסקת ערב, ונמסר ע"י הרב נועם וועגנער.


לקראת מעריב סידרו הביהכנ"ס לשביל וכו'.
כדקה לפני השביל התחיל מים לטפטף ממש על המדרגות של הרבי שליט"א מלך המשיח ואז הזיזו המדרגות כצת ושמו פח ליד כדי לקלוט את המים.
 הרבי שליט"א מלך המשיח נכנס כרגיל, החזן היה ר' קארפ.
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על ההתוועדות (והזמין את נשיא דורנו) יצא הרבי שליט"א מלך המשיח בשעה 9:40 לערך.


בתחילת ההתוועדות הוקרן ווידאו של הרבי שליט"א מלך המשיח ואז התחיל ההתוועדות המרכזית לרגל ח"י אלול.
ההתוועדות המנחה היה  הרב ענגל, ודיבר הרב ברוין ועוד.


בעת ההתוועדות היה בכניסה ל-770 דוכן של ספרי קה"ת וכן דוכן התרמה של יפוצו להכניס ספר על התניא בבתי כנסת בשכונות החרדיות.