חדשות חב"ד

תפילין של ימות המשיח

י''ט אב פ''א

להלן היום יום של י"ט מנחם אב: 

המתפללים בארבעה זוגות תפילין כך נוהגים: א) מניחים תפילין של יד ותפילין של ראש הרש"י קודם אמירת פרק "איזהו", ומתפללים בהם עד אחרי "אך צדיקים" גו'. ב) מסירים תפילין של ראש דרש"י, ומניחים - בלא ברכה - תפילין של ראש דשמושא רבא וקוראים "שמע" גו' עד "אמת" ואומרים מזמורי תהלים כפי שנחלק לימי החודש והמהדרים היו לומדים אותם עם פירש"י ומצודות. ג) אחר כך מניחים תפלין דרבינו תם - בלא ברכה - וקוראים "שמע" גו' עד "אמת", פרשת "קדש" גו' והזכירות שנדפסו בסידור ולומדים פרק משניות כל אחד לפי הבנתו. ד) מסירים תפילין של ראש דרבינו תם ומניחים תפילין של ראש דראב"ד - בלא ברכה - וקוראים "שמע" גו' עד "אמת" ולומדים פרשה חומש עם פירוש רש"י - מפרשת השבוע: יום א' עד שני ביום ב' פרשה ב' וכו'.

 

בשיחת ש"פ ואתחנן תשמ"ט אומר הרבי שליט"א מלך המשיח:

"ובפרט שגם בנוגע לזהב ופז, הרי הצורך בהם בשביל יהודי הוא בשביל ענייני תומ"צ . . כמו לקנות תפילין מהודרים, ולא רק תפילין דרש"י ור"ת מהודרים, אלא גם תפילין דראב"ד ושמו"ר מהודרים (כידוע גודל העניין דהנחת ד' זוגות תפילין)"

בשיחת שבת פרשת תרומה תשנ"ב אומר הרבי שליט"א מלך המשיח:

כוונת מצוות תפילין היא שעבוד הלב והמוח, ועד שכוונה זו היא חלק מגוף המצוה, ד״עיקר המצוה וקיומה תלוי׳ בכוונתה״. והרי שלימות הענין דשעבוד הלב והמוח תהי׳ בגאולה האמיתית והשלימה דוקא.

ונוסף להשלימות בכוונת המצוה, הרי גם קיום מצוות תפילין בפשטות יהי׳ אז בשלימות - ״כמצות רצונך״, כיון שאז יניחו כל בני ישראל ב׳ זוגות תפילין, ויתירה מזו - ד׳ זוגות תפילין, ראב״ד ושמושא רבא, ר״ת ורש״י.