חדשות חב"ד

יומן מבית משיח 770 - ט' מנחם- אב

י' אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים מבית משיח צדקינו 

יום ראשון, ט' מנחם - אב תשפ"א

היומן נכתב ע"י הת' מ.נ. הלוי שיחי' ק. - מערכת משיח - דרייו 770

 

בשעות הבוקר היה מאוד ריק, מלבד כמה תמימים שישבו ללמוד ב770 חסידות בוקר, וכן לא היו הרבה מנינים תחת העזרת נשים (כמו בד"כ). 
הרבה ספסלים נהפכו כבר אמש, וחלק בבוקר ע"י הגויים. המצב היה ממש מבהיל.
כשהרבי מלך המשיח שליט"א נכנס לתפילת שחרית כבר היה קצת יותר אנשים בהביהכ"ס, כמעט אף אחד לא שר, והרב ישראל גרנובטר שי' הכריז יחי 3 פעמים. הרב יוסל מוצ'קין היה חזן. היה כמה פעמים קצת ריב עם החזן, שאז הוא שכח היכן הוא אחז והקהל הפסיק אותו לחזור וכו'.
בקריאת התורה הוציאו את הספר תורה של קבלת פני משיח צדקינו,  בשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו ולאחר שחזר אחר הס"ת התחילו הרבי שליט"א מלך המשיח והקהל לומר קינות, (כל הזמן, (וגם אתמול בלילה) הילדים זרק beans בכל הביהכנ"ס, והיום היו ממש קרבות עזים על בימת ההתוועדויות).
הרבי משב על יד שולחן שהכינו עם מנורה (כך גם היה אמש).
אחרי קינות סיימו שחרית (לא שרו אל תירא) ולאחר שהילדים הכריזו יחי הרב מנחם גערליצקי פתח את הסיום,  היה סיום על מסכת מועד קטן ע"י הת' מ.מ ניביאי, ולאחר הסיום רנ"ק הכריז גאומ"ש והלכות בית הבחירה, ועל מנחה, ואז ר' מנחם גערליצקי הכריז על הסיום שיהיה ב2? וכשיצא כ"ק שיל"ו (קצת לפני 1) רק בודדים שרו יחי ולא היה ריקודים.
לא זכינו לחלוקת דולרים ע"י הרבי מלך המשיח שליט"א בשעות הבוקר כבכל שבוע.


הילדים המשיכו לשחק עם ה beans )באטתו זמן שהתמימים כבר התחליל לנקי את הריצבה..
מיד אחרי חצות התקיימו מניינים רבים תחת עזרת נשים עם טלית ותפילין. גם רנ"ק גלגל את הספר תורה למנחה. 
בשעה 2 היה סיום ע"י המוסד של העכט הסיום היה ע"י חשד"ב ליפסקר על מסכת מעוד קטן באחרי 770. 
בתפילת מנחה המשב"קים כבר לקחו את השולחן והבאקס, והמקום הק' היה כרגיל.
כולם שמו תפילין לפני תפילת מנחה. הרבי שליט"א נכנס לתפילת מנחה בשעה 3:15 כשכמה שרו יחי במגינת ושמחתה ור' ישראל גרנובטר שליט"א הכריז יחי 3 פעמים.
החזן היה כבשחרית, אמרו שמע, שיר של יום וכו' 
בקריאת התורה הוציאו את הספר תורה לקבלת פני משיח צדקינו.
לראשון עלה ר' חנינה שפערלין, לשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו.  אחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על מעריב, הת' שולם פופער עשה סיום על מסכת מעוד קטן 
אחרי מנחה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מחדרו לההול ב4:24 לערך. (זו הפעם הראשונה שחלוקת דולרים מתקיימת במקום זה מאז תשע"ט).
במשך החלוקת כמה הביא לרבי ספרים חדשים מקה"ת, וגם היומן מחודש תמוז וסיון ועוד.
תור הגברים נמשך עד 4:28, אח"כ עברו נשים, ואז שוב גברים עד ?4:32. ?
עד מעריב הביהכנ"ס היה פחות או יותר ריק.
לפני מעריב ערך הרב מנחם גערליצקי 2 סיומים (הוא פתח עם ההכרזה יחי), הסיום היה ע"י י.י.ק שר"י על מסכת מנחות ועל מועד קטן.
כשהרבי נכנס לתפלית מעריב רוב הקהל שרו יחי כרגיל, והסטנדר של השיחות היה מוכן ליד הקיר עם מפה.
מעריב התחיל בשעה 8:56 החזן היה ר' אורן פופר.
שרו אל תירא (משא"כ כל ה-3 תפילות אחרונות) הילדים הכריזו יחי, רנ"ק עשה הבדלה, הת' יחיאל מיכל שי' פיקארסקי עשה סיום על מסכת סוכה.
לאחר שר' ישראל גרנובטר שי' הכריז על שחרית הרבי שליט"א מלך המשיח יצא (בשעה 9:12) והיה עידודים מאוד מאוד חזקים.
כרגיל היה אוכל לאכול ע"י ועד סעודת שלמה שחילקו ליד המטבח.

לא היה קידוש לבנה
בהמשך התקיים סיום הרמב"ם על הלכות ברכות והתחלת הלכות מילה.