חדשות חב"ד

חלוקת דולרים ביום לידת המשיח

י' אב פ''א

כ-20 דקות אחרי תפילת מנחה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלק דולרים על יד חדרו הק'.

 (להעיר שזה הפעם הראשון המשיח שליט"א חילק דולרים בה"הול" כרגיל ביום ראשון מאז תמוז תשע"ט)

הסרטון ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי' קרולפסקי - מערכת משיח דרייו 770