חדשות חב"ד

יומן "שמונים שנה" בבית משיח צדקינו

ב' אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו

יום ראשון ב' מנחם - אב תשפ"א

 

היומן נכתב ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי' קרולפסקי 

 

בסדר חסידות בוקר היה פחות או יותר כרגיל, כמובן הביהכנ"ס היה ריק כבכל ימות הקיץ.
שיעור בשורת הגאולה היה כסידרו.
לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:00, על הבימה היה (כבימים האחרונים) שטיח אדום - קטן, מה שהיה כל חודש תשרי האחרון, עקב שליחת השטיח הגדול לתיקונים.
הש"ץ היה הרב מענדל זלמנוב, ולאחר שהילדים הכריזו יחי ג' פעמים הכריז ר' נ.ק. את הכרזותיו הקבועות וגם הלכות בית הבחירה ואז יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:44 לערך.
לאחר מכן התקיים סיום מסכת שבת ע"י הת' מענדי סגל - ביוזמת התמימים שבנוסף לסיום המרכזי מידי ערב מארגנים סיום מסכת לאחר כל תפילה כפי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח להרבות בסיומים בימים אלו.
היום זכינו שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו חילק דולרים לצדקה כמידי יום ראשון, החלוקה היי3 בכניסה הראשית של 770 והיא החלה בשעה 11:03 לערך, תור הנשים עבר מהשעה 11:06 לערך. החלוקה הסתיימה בשעה 11:09 לערך, ואז הרבי מה"מ שליט"א חזר לחדרו הק', ולאחמ"כ התמימים רקדו על הרחוב.
היו שתי בר-מצוה'ס/הנחת תפילין ליד הארון קודש.
לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 3:15 לערך, החזן היה כבשחרית. אחר שהחזן/הילדים הכריזו יחי,  ורנ"ק הכריז על הסיום ועל מעריב, יצא כ"ק אדמו"ר מה"מ שיל"ו בשעה 3:30 לערך ואז היה ריקודים עד 3:32.
הריקודים נקטעו לכבוד הסיום על מסכת עירובין ע"י הת' חיים שלום שיחי' אביעד ולאחמ"כ המשיכו בשמחה וטוב לבב את הריקודים לעוד כמה דקות.
השיעור דבר מלכות היומי התקיים כרגיל ליד הארון קודש, והפעם מסר אותו הת' שניאור גרינוואלד.
בשעה 6:00 לערך התקיים השיעור היומי בהלכות בית הבחירה כרגיל בין המצרים. השיעור נמסר מפי הת' ישראל שם טוב שיחי' כהן.
לתפילת מעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 לערך, החזן היה הרב מענדל וויס.
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על הסיום מסכת יצא כ"ק שיל"ו בשעה 9:40 לערך, ולאחר כמה דקות של ריקודים הריקודים, פתח הרב מנחם גערליצקי את הסיום מסכת עם פותחים בדבר מלכות של היום יום, הכרזת יחי וכיו"ב, ואז הרב מענדל זלמונוב עשה סיום על מסכת חולין ואחרי קדיש הוא חזר הדרן משיחה של הרבי מה"מ שיל"ו

בשעה 10:30 לערך הנגר הגיע להסתכל על מצב של שולחן החלוקות האם יש אפשרות לתיקן את השולחן וכו'