חדשות חב"ד

שיפוצים בבית משיח 770

כ''א תמוז פ''א

כחלק מהעיסוק בג' השבועות בהלכות בית הבחירה - הלכה למעשה בפועל, נערכו הלילה כמה שיפוצים לטובת מראהו של בית משיח 770, מקום המקדש גופי' דלעתיד.

וכדברי הרמב"ם:

ומצוה מן המובחר לחזק את הבנין ולהגביהו כפי כח הציבור שנאמר ולרומם את בית אלהינו ומפארין אותו ומייפין כפי כחן אם יכולין לטוח אותו בזהב ולהגדיל במעשיו ה"ז מצוה.

התמימים עומדים בתור לזכות לסייד את עמודי המקדש
תיקון האותיות החסרות בשלטי שיחות הרבי שליט"א