חדשות חב"ד

"ובחרת בחיים": שבת ברעננה לרב גינזבורג.

ט''ו תמוז פ''א

"ובחרת בחיים": ברעננה יקדישו את השבת לרב גינזבורג ע"ה.

לרגל היארצייט השני של המשפיע החסידי הרב חיים לוי יצחק גינזבורג, שכיהן במשך למעלה מ-15 שנה כמשפיע קהילת חב"ד ברעננה, יקיימו בשבת הקרובה בקהילה בראשות שליח הרבי שליט"א מלך המשיח - הרב משה כהן, שבת מיוחדת בסימן "ובחרת בחיים" - להוספה בהתקשרות והחלטות טובות, "והחי יתן אל לבו", להבאת הגאולה האמיתית והשלימה.

במהלך השבת יתקיימו שיעורי חסידות, על פי דרכו של הרב גינזבורג, ותיערך התוועדות חסידותית מרכזית להתחזקות בהליכה בדרכיו, מתוך הדגשה מיוחדת על חשיבותו של יום הבהיר ט"ו תמוז, המכיל מאורעות רבים בעניני "הפצת המעיינות חוצה", ובראשם:

* מלאות "בחר חיים" (278) שנה להסתלקות ה"אור החיים" הקדוש, בשנת ה'תק"ג, שאז החלה הנשיאות של הבעש"ט הקדוש, בהרחבת והפצת מעיינותיו חוצה - תורת החסידות.

* מלאות צ"ד שנה לשלימות הגאולה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, בהגיעו לביתו מהמאסר בשנת ה'תרפ"ז, כשבירך את "ברכת הגומל", שאז נשלם לגמרי ענין המאסר והגאולה וניתן הכח ליציאתו מהמדינה ההיא ועד לביאתו ועבודתו ב"הפצת המעיינות חוצה", "מתן תורה", ב"חצי כדור התחתון".

* מלאות ל"ו שנה (פעמיים "חי") לתחילת "פרשת הספרים", בשנת ה'תשמ"ה, שהייתה ה"מאסר" של דור השביעי, בו כלולה כל המשך ושלימות הענין עדי הגאולה בפועל, כפי ביאורו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

* מלאות ל"ה שנה לחנוכת בנין 770 - "בית חיינו", "בית משיח" בכפר חב"ד, שהתקיימה בשנת ה'תשמ"ו, והביאה לתוספת ניכרת בהפצת המעיינות חוצה.

* מלאות ל"ד שנה ליום הבהיר ט"ו תמוז ה'תשמ"ז, בו מלאו שישים שנה לגאולת הרבי הריי"צ (תרפ"ז-תשמ"ז), וזכינו להכרזת הרבי שליט"א מלך המשיח ש"בטלו בשישים" כל הענינים הבלתי רצויים, כהמשך ל"דידן נצח" בה' טבת.

בקשר עם כל המאורעות הנ"ל, ובעקבות המצב בארץ הקודש, הדורש חיזוק בעמידה האיתנה על שלושת השלמויות, בוודאי שפעולות "הפצת המעיינות" בעיר רעננה, בדרכו של הרב חיים לוי יצחק גינזבורג, יסייעו ויוסיפו שמירה והגנה, ברכה והצלחה לכלל בני ישראל בארצנו הקדושה ויביאו בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה, בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח!

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!