חדשות חב"ד

קובץ כ"ח סיון בהוצאה חדשה - הגיע מהדפוס!

כ''ב סיון פ''א

לשמחת כולם מיד אחרי מנחה הגיע מבית הדפוס קובץ כ"ח סיון יובל שנים (שחולק ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א) בהוצאה חדשה, לכבוד כ"ח סיון שמונים שנה, עם הוספה - שיחת כ"ח סיון ה'תנש"א. התאריך של הפתח דבר הוא ער"ח סיון ה'תשפ"א - הי' תהא שנת פלאות אראנו.

הוא נמכר $5 בחוץ ל-770