חדשות חב"ד

חלוקת דולרים בסיום ימי התשלומין

י''ב סיון פ''א

היום, אחר שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח נשיא דורנו שיל"ו מחדרו הק' לחלק דולרים לצדקה