חדשות חב"ד

לא נתמוך בהם!

ט' ניסן פ''א

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח, יום חמישי, י״ז ניסן ה'תש"נ
אסור לבחור בהם

א. עמדתי מאז ומקדם זה כמה עשיריות שנים – וגם נתפרסם כמה-וכמה פעמים במשך שנים אלה – שמטעמי פיקוח נפש (מן הערבים) אסור לתמוך במפלגה המנהלת משא ומתן עם הערבים על דבר החזרת שטחים מארץ הקודש (יש"ע – יהודה, שומרון, עזה) להערבים – במפלגה בעת בחירות, ואיסור תמיכה במנהיגיה בנוגע לארגון והקמת ממשלה, כי אז בדרך ממילא זוהי תמיכה באחריותם נגד הערבים, החזרת השטחים – יש"ע ועוד – פיקוח נפש דבני ישראל שליט"א, ועמדתי זו לא נשתנתה כלל וכלל.


נוסף על הנ"ל – ועיקרי ביותר – שמוסיף עוד יותר על הענין דפיקוח נפש דבני ישראל שליט"א – לא רק בכח אלא עובדה דהוה רחמנא ליצלן. והוא – שמאז שמהמפלגה הנ"ל נפגשו עם באי כח הערביים וניהלו משא ומתן עמהם (אף שהפרטים לא נתפרסמו לעת עתה במכתבי עיתים באה"ק), והידיעה על דבר פגישה זו נתפרסמה במכתבי עיתים אחרים, ובמילא בין הערבים, וכתוצאה מזה מביאות – על-פי טבע ושכל – זה שהערבים בכמה מקומות המשיכו בפעולות והזיקו כמה-וכמה מאחינו בני ישראל שליט"א, ועד לידי רצח רחמנא ליצלן. ולא רק בארץ-הקודש, אלא גם במדינות אחרות, ומי יודע שבאם בעת דיבורַי אלה – הרי 'לא תפתח פה' כו' – ברגע זה ממש לא אירע משהו ליהודי, הי' לא תהי', כי עוד ידם נטוי', וידוע שבכדי למנוע זה – זהו רק באם הממשלה תהי' כזו שיש לה יד תקיפה, ויד חזקה עליהם, וכמו שראינו בעבר, ויכולים לברר על דבר כל הנ"ל באה"ק – ע"י המומחים לאותו דבר. ומכיון שלפי עניות דעתי – בחירה במפלגה הנ"ל תגרום לפיקוח נפש, מוכרחני ע"פ שולחן ערוך להביע דעתי עוד הפעם ולעורר על דבר זה שאסור לבחור בהנ"ל.


ב. על דבר ההצעה לבחור בהנ"ל לזמן קצר ואח"כ לצאת מהממשלה וכו' – 1) מי יבטיח שעי"ז תבוטל ממשלתו. 2) והוא העיקר – עצם הסברא והפרסום שהמפלגה הנ"ל תעלה על כסא הממשלה, ועוד יותר שכן יהי' בפועל, יתן חיזוק עוד יותר להערבים, והתוצאות מי ישורנה, לזה לדעתי אסור להרשות למפלגה הנ"ל להקים ממשלה אפילו לרגע אחד. 
(דברי משיח תש"נ ח"ג עמ' 309, לאלימלך נוימן, נציג אגודת ישראל)


יהודי מאמין שותף לזה?
כאן אין המדובר אודות דיפלומטיה אלא אודות דיבורים רחמנא ליצלן אודות מסירת חלקים מארץ-ישראל, ועצם השקלא וטריא אודות עניינים אלו הרי זה חילול השם, נגד השם ותורתו וכו', ומילא אין שום חילוק איזה מטעמים ומעדנים (דיפלומטים) יעשו מזה היהודים. ובנוגע לזה שאומרים שהיות שיש כעת עלייה מרוסיה וכמו כן זקוקים לערבויות מהממשל דארה"ב ולכן מתחשבים במה שתאמר ממשלת ארה"ב.


הרי בפועל זהו הצעד הראשון למסור חלקים מארץ-ישראל. והא ראיה שהרי הם עצמם אומרים שמה שעושים זהו בגלל שנתרשמו מהגויים ושיש לחץ וכו' ואז אחרי כן כשיבוא עוד לחץ אז שוב התרשמו מאומות העולם ואין לדבר סוף וכפי שראו זאת בפועל בעבר שכשנכנעים ללחץ הרי זה מביא עוד לחץ.
לא יתכן שיהודי המאמין בה’ ובתורתו יהיה ח"ו שותף לעניינים כאלו ולתת חתימה לעניין כזה. ולפי זה עדיף שממשלה תתבטל ולא תהיה ממשלה יהודית שהרי לא מדברים אודות אלו אלא אך ורק בגלל לחץ אומות העולם (כפי שהם בעצמם אומרים), אז באם כך הוא המצב הרי לפי זה עדיף שיקימו – רחמנא ליצלן ממשלה של אומות העולם בארץ-ישראל והם יחליטו לכתחילה מה לעשות עם ארץ-ישראל, ולכל הפחות אז לא יהיו יהודים שיחתמו על עניינים כאלה...


ממילא אם אנשים שלא מאמינים בקב"ה היו עושים את זה היה אפשר להבין, אבל אנשים שמאמינים בקב"ה שמהם יבוא חתימה אודות מסירת חלקים מארץ-ישראל הרי זה חילול ה'...
(מתוך מדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, י' שבט תשנ"ב)