חדשות חב"ד

מאמרים מומלצים לימי השבוע - וארא

כ''ח טבת פ''א

יום ראשון, כ"ו טבת: ד"ה וידבר אלקים תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שמות ח"א ע' קנה ואילך

יום שני, כ"ז טבת: ד"ה לכן אמור לבני ישראל תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ שמות ח"א ע' קכד ואילך

יום שלישי, כ"ח טבת – יום הולדת הרבנית הצדקנית מרת חנה נ"ע: ד"ה וארא אל אברהם תשל"ד – סה"מ שמות ח"א ע' קסט ואילך

יום רביעי, כ"ט טבת – ער"ח שבט: ד"ה ויאמר גו' קח את מטך תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שמות ח"א ע' רא ואילך

יום חמישי, א' שבט – ראש חודש: ד"ה איתא במשנה ארבעה ראשי שנים הם תשל"ז – סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' קסט ואילך

יום שישי, ב' שבט: ד"ה לכן אמור לבני ישראל תשח"י – סה"מ שמות ח"א ע' קיב ואילך

יום ש"ק פ' וארא, ג' שבט: ד"ה וארא אל אברהם תשל"ח – סה"מ שמות ח"א ע' קפד ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!