חדשות חב"ד

מאמרים מומלצים לימי השבוע - שמות

י''ט טבת פ''א

יום ראשון, י"ט טבת – דידן נצח: ד"ה ואלה שמות תשט"ז – סה"מ שמות ח"א ע' א ואילך

יום שני, כ' טבת – יום ההילולא של הרמב"ם: ד"ה ואלה שמות תשכ"ו – סה"מ שמות ח"א (הוצאה שני') ע' רסו ואילך

יום שלישי, כ"א טבת: ד"ה ואלה שמות תשל"ג – סה"מ שמות ח"א ע' לח ואילך

יום רביעי, כ"ב טבת: ד"ה ואלה שמות תשל"ו – סה"מ שמות ח"א ע' מב ואילך

יום חמישי, כ"ג טבת: ד"ה ואלה שמות תשל"ז – סה"מ שמות ח"א ע' מח ואילך

יום שישי, כ"ד טבת – יום ההילולא של אדמו"ר הזקן: ד"ה ואלה שמות תשמ"ו – סה"מ שמות ח"א ע' עו ואילך

יום ש"ק פ' שמות, כ"ה טבת, מבה"ח שבט: ד"ה הבאים ישרש יעקב תש"ל – סה"מ שמות ח"א ע' לג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!