חדשות חב"ד

גלריה ויומן - שבת חנוכה תשפ"א

א' טבת פ''א

מערכת פורטל חב"ד שמחה להגיש בזה יומן מהשבת האחרונה - פ' וישב, שבת חנוכה כ"ו כסלו תשפ"א - בבית משיח 770.

מאת א' התמימים

קבלת שבת

השבת הייתה מליאה מהרגיל בזכות האורחים הרבים שהגיעו (יחסית לתקופה) לחצרות קדשנו לימי החנוכה. (מלבד אברכים הגיעו הרבה תמימים – ביניהם בלטה הקבוצה מישיבת תות"ל בית שמש ממנה הגיעו רוב תלמידי הישיבה – חלקם שלא זכו להגיע לחודש תשרי וניצלו את ההזדמנות לבוא למלך המשיח).

בשעה 4:50 נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילה כשהקהל מנגן יחי במנגינת "על ניסך" (וכן היה בכל תפילות השבת). לעמוד ניגש ר' א. לושאק. בלכה דודי החל הקהל לנגן ספונטאנית בניגון והוא גואלנו, וכרגיל בלא תבושי החליפו למנגינת חיילי אדוננו, אח"כ שרו יחי במשך 10 דקות בחיות ובשמחה.

בסיום התפילה הכריז ר' ז.ל. על השלום זכר'ס על תהילים ועל שחרית, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חזר לחדרו בשעה 5:27.


שחרית

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס לאמירת תהילים בשעה 8:30, לעמוד ניגש הרנ"ק. אמירת תהלים הסתיימה בשעה 10:05 לערך, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חזר לחדרו הק'.

לשחרית נכנס בשעה 10:30, לעמוד ניגש ר' ש. ריבקין שסילסל והאריך מאוד בתפילה. שרו "האדרת והאמונה" במנגינה הצרפתית ובסיום הקטע חזרו שוב לנגן בהתלהבות מתחילת הניגון. א-ל אדון שרו במנגינת 'קול דודי', בממקומך ניגנו במנגינת שלוחי אדוננו, שים שלום ניגנו במנגינה הרגילה ("וביום שמחתכם").

בהלל ניגנו: "בצאת ישראל", (ניסו לנגן "לא לנו" אבל לא כל כך הצטרפו והש"ץ קטע את הניגון בסיום הקטע) "כוס ישועות", "הללו את השם" (הישן), "אודך כי עניתני", "ברוך הבא" (בניגון יחי, וכרגיל חזרו כמ"פ על הניגון), "א-לי אתה".

לקריאת התורה הוציאו הס"ת לקבלת פני משיח וס"ת הקטן של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. עלו חמישה חתנים.
בעת ההגבהה של ס"ת לקבלת פני משיח המגביה לא הצליח להרים את הספר, ואז הגיע אברך אחר שהגביה שוב. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה למפטיר בס"ת השני (שלו).
לאחר סיום ההפטרה והברכות חזר למקומו, הגבאי י.ל. הכריז על זמן המולד, והש"ץ לברכת החודש היה ר' ש. זהר, אח"ז י.ל. הכריז את ההיום יום.

לתפילת מוסף המשיך ר' ש. זוהר, שרו הוא אלוקינו וחזרו על הניגון רק פעם אחת. שרו שים שלום במנגינה הרגילה.

בסיום התפילה הכריז רנ"ק עניני גאומ"ש ומפאת השעה המאוחרת הכריז שההתוועדות קודש של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תהיה "כשיהיו מוכנים"... כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חזר לחדרו בשעה 1:07 (!).

למרות השעה המאוחרת הספיקו בתוך זמן קצר לסדר את בית הכנסת להתוועדות.


התוועדות קודש

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס להתוועדות בשעה 1:33 לערך, ור' מ. גערליצקי מזג את היין לגביע. ב-1:34 התחילו לשיר יחי.

בשעה 1:59 פתח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחה א' שארכה עד 2:21, אז שרו כלתה לישועתך.

בשעה 2:30 פתח בשעה ב' שארכה עד 2:47, אז שרו על ניסך.

בשעה 2:52 פתח בשיחה ג' שארכה עד 3:08, אז שרו "פדה בשלום".

בשעה 3:12 פתח בשיחה ד' שארכה עד 3:21, אז הגיש המשב"ק אב"צ כהן 2 בקבוקי משקה, ועברו:

1.    הת' מענדי איתן עבור התוועדות פינת החי ביום שני בלילה 'נר חמישי'.

2.    הת' משה גרינוואלד – למבצע חנוכה ע"י טנק הנוסע לפלורידה.

אח"ז שרו ניגון הקפות לר' לוי"צ, הת' שנ"ז פרקש שר יהי רצון, ושרו שיבנה. לאחר מכן (ב-3:28) המשב"ק הגיש עוד בקבוק וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נתנו לר' מנחם גערליצקי עבור חגיגת סיום הלכות ביאת המקדש ברמב"ם, שתתקיים הערב ב770.

אחר כך ניגנו יחי (בניגון חיילי אדוננו) ואת הניגון של שבעים שנה – למען תזכור. אח"כ שרו יחי (בניגון הרגיל, בשעה 3:34).


מנחה

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הגיע למקומו בשעה 3:50, לעמוד ניגש רנ"ק, הוציאו ספר תורה לקבלת פני משיח ולשלישי קראו לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. בסיום התפילה ר' י.ג. הכריז על זמן תפילת מעריב, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חזר לחדרו בשעה 4:14.

סדר ניגונים וחזרת דא"ח היה כרגיל.


מוצש"ק

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:15 (להתפילה והדלקה הגיעו הרבה אנשים עם ילדיהם אבל לא בכמות של כל שנה) לקראת סיום התפילה החלו להכין את הנרות על המנורה. ר' לוי"צ אברמוביץ' הדליק את המנורה, אחרי זה ניגנו הנרות הללו. חזרו על התנועה כ20 פעמים.
הדלקת המנורה הועברה בשידור חי בערוץ זמן הגאולה.

בסיום התפילה אחרי הכרזת יחי הת' צה"ש עשה הבדלה ע"ג בימת ההתוועדויות (בימת הקריאה הייתה מאחור, כרגיל בחנוכה שמזיזים את הבימה כדי לאפשר ליותר אנשים לצפות בהדלקה). אח"כ ר' נ.ק. הכריז על שחרית, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חזר לחדרו הק'.

הוקרנו מראות קודש כרגיל.
בהמשך הלילה סדרו הביהכ"נ למעמד 'חנוכה ליוו' מחר. כמו כן התקיימה הסעודה לכבוד סיום הרמב"ם.

ידית (קליעמקע) חדשה בדלת הראשית