חדשות חב"ד

ההרשמה לכינוס שלוחי המשיח שליט"א

ז' חשון פ'

במשרדי ועד הכינוס שעל-ידי המרכז לעניני חינוך, פועלים בימים אלו במרץ רב לקראת כינוס השלוחים העולמי, שיתקיים בעז"ה בשכונת המלך קראון הייטס, בין התאריכים כ"ב-כ"ו חשון.

וועד הכינוס נמצא בשיאן של ההכנות, כאשר השנה מצפה לשלוחים תכנית מורחבת ומושקעת פרי עבודה מאומצת, במתכונת משופרת למען קהל השלוחים ברחבי תבל, שיעמוד בסימן "כל ימי חייך – להביא לימות המשיח", כפי השליחות שקיבלנו מהרבי שליט"א מלך המשיח: הכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.

היום נפתחה ההרשמה לכינוס, ובהמשך תופיע בו התכניה המלאה לכל ימי הכינוס, החל מפתיחת עמדות הרישום ביום רביעי, ועד לועידת הנעילה החגיגית ביום ראשון בלילה.

• לרישום לכינוס השלוחים תש"פ

• לרישום לקעמפ ילדי השלוחים