חדשות חב"ד

הופיע: ספר הפלפולים הח"י של ישיבת צפת

י' ניסן ע''ט

בשעטו"מ מכון 'שערי ישיבה' בישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש בצפת, הוציא לאור ספר פלפולים "שערי ישיבה – חלק ח"י", ובו כ-700 עמודים! של מערכות ופלפולים בכל מקצועות התורה, בנגלה ובחסידות, וכמובן בתורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח ובעניני גאולה ומשיח. הספר הינו מתנת התמימים לרבי מה"מ לרגל י"א ניסן – יום ההולדת הקי"ז של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

כמו"כ מובא בספר מאמר מרתק מהרב שלום דובער וולף, משפיע ונו"נ בישיבה ובעמח"ס – 'ענינו של משיח', שמטרתו לתת תחלתה של הדרכה לתלמידים החפצים להכוונה בלימוד הגמרא ומפרשיה, כפי הנהוג בעולם הישיבות.

הספר חולק בימים האחרונים בתפוצה גדולה, בבתי כנסת חב"ד, בתי כנסת ומדרש שונים, ישיבות, כוללים, רבני שכונות וערים.

בימים אלו נמצאים באמצע העבודה לקראת הו"ל של ספר הפלפולים – 'שערי ישיבה' חלק י"ט, המתוכנן לצאת לאור עולם לקראת סוף שנת הלימודים – תשע"ט.

מכאן מוגשת הקריאה לכל מי שיש בידו חידושים וביאורים, מערכות ופלפולים בכל חלקי התורה – נגלה וחסידות, פשוטו של מקרא, הלכה ואגדה – לשלחם אל המערכת, על מנת שיוכלו להדפיסם בספר הי"ט הקרוב.

כתובת המערכת: [email protected]

יהי רצון שיהי' כל זה לנחת רוחו של אבינו מלכנו, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ויהווה ה'מכה בפטיש' להחשת התגלותו לעין כל – בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!

להורדת הספר.

שערי ישיבה הח"י