חדשות חב"ד

הרב שלמה שמידע : נגאלים השנה ב770

הרב שלמה שמידע שליח הרבי שליט"א מלך המשיח בירושלים עיר קודש ,מדייק על מילים מוגהות משיחת ודבר מלכות כ"ח סיון תנש"א וקונטרס בית רבינו שבבל, במסר נבואי קצר - נגאלים בשנה זו, האחרונה לעשור שנות השבעים