מ.מ.ל כ''ז שבט ס''ב 09:08

לכל הצפתים ש"ב

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!! לא לשכוח!!! התוועדות בליל שישי לא לשכוח להביא מארה"ק את מה שביקשו