תוהה כ''ו כסלו ע''ו 06:22

יחי בכל מקום

למה זה כל כך חשוב לכתוב יחי בכל מקום????
 חב"דניקית ב' אייר ס''ה 16:59

יחי בכל מקום

כיוון שלא מבינים מה זה יחי- שואלים שאלות. הכרזת יחי פועלת שלושה עניינים: התגלות מציאותו דמלך המשיח(ש"פ תולדות נ"ב) הוספת חיים בנשיא הדור תחייתו של הרבי הרי"צ(ב ניסן תשמ"ח) מי שרוצה לפעול את שלושת העניינים הנ"ל מכריז וכותב יחי כמה שיותר, ובהכרזה זו לא כ"כ חשוב הכוונה אלא הדיבור.(שלוחי אדוננו) מי שלא רוצה משיח שלא יכריז...
 משיחיסט כ''ו אדר ב' ס''ה 22:47

יחי בכל המהות!

תתחיל לפרסם משיח בעולם שעומד להגיע וכו'........ ואז תרגיש חזק בתוכך את הרצון של היחי כמדובר לעיל . בהצלחה בפירסום ובמילא התקשרות לרבי מה"מ שליט"א בכל מציאותך. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!
 אוריאל כ''ה אדר ב' ס''ה 11:45

לא ידעתי

שבזמן שציינת כמקור שיחה מש"פ "וירא" התכוונת לשיחת ש"פ "וארא" ונסיתי למצוא מקור לדברך בשיחה ההיא. אומנם כעת הסתכלתי לשיחת ש"פ "וארא" ועדיין לא מצאתי אסמכתא לכתיבת "יחי" בכל מקום האפשרי. אם תסתכל בעמוד הקודם (לפני המילים שציטטת) תראה שהרבי בבירור אומר מה היא העבודה שמביאה לגאולה - הפצת המעיינות (תורת החסידות) חוצה. ומיד אחרי המילים שציטטת הרבי אומר (כנראה בשביל שעסוקים בהפצת חוצה לא ישכחו על עצמם): ולהוסיף, שהידיעה שתיקף ומיד נכנס כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורינו (כיון ש"הקיצו ורננו שוכני עפר") ומביט על כאו"א מהחסידים והמקושרים לבחון מעמדו ומצבו כו' עכ"ל מכל הנ"ל משמע שבשיל "להביא לימות המשיח" צריכים להפיץ תורת החסידות לכל עם ישראל (וגם לא לשכוח על עצמו). הוראות הרבי על המדבקות ושלטים לא מצאתי בשיחה הנ"ל.
  כ''ד אדר ב' ס''ה 09:47

לאוריאל

אוריאל ידידי, כנראה שלא למדת היטב את השיחה המדוברת. אנא הרשה לי להביא את לשונו הק' של הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (שיחת ש"פ וארא ה'תשנ"ב): "צריך כאו"א לקבל על עצמו להוסיף ביתר שאת וביתר עוז במעשיו, תורתו ועבודתו של בעל ההילולא, כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, אשר הורנו מדרכיו ולכה באורחותיו נס"ו, ובפרט בהביטול וההתקשרות אל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא הדור, "הנשיא הוא הכל", שבכאו"א - מציאותו וכל עניניו, בכל מכל כל, נעשים קודש לנשיא הדור, עי"ז שמלאים וחדורים בקיום שליחותו של נשיא דורנו - משה רבינו שבדור, גואל ראשון הוא גואל אחרון - שענינו העיקרי "להביא לימות המשיח" בפועל ממש". עכלה"ק. המובן מהנ"ל הוא, שצריך שכל המציאות של האדם יהיה חדור בנשיא הדור, עי"ז שמקיימים את שליחותו (אבל לא מוזכר כאן שום ענין של עבודה שבלב, לא מיני' ולא מקצתי', אדרבה - השליחות - מעשה בפועל) להביא לימות המשיח בפועל ממש! וע"כ ברור שכל חסיד שמנסה להחדיר בעצמו את נשיא הדור - המשיח שבדור כל הזמן, במילא יקשט את רכבו, ביתו וכו' בשילוט "יחי", ישים "יחי" על הכיפה, יכתוב "יחי" על כל דף ומודעה וכו' וכו', וכך הרבי שליט"א מלך המשיח יחדור לכל פרט ופרט בחייו!
 אוריאל כ''ד אדר ב' ס''ה 07:44

עבודה שבלב

בשיחה שהזכרתה רבי דורש שכל עינניו ופעולותיו של אדם יהיו חדורים בעניני משיח וגאולה, ז"א שהוא משתוקק לגאולה וכל משהוא עושה הוא עושה בשביל שיתגלה משיח בב"א. אבל כל המדבקות ושלטים באו בשביל להחליף עבודה שבלב ל"עבודה שבעינים"
  כ''ג אדר ב' ס''ה 01:12

הכל חדור בנשיא הדור

הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחת ש"פ וירא תשנ"ב מעורר על כך שצריך ש"אצל כל אחד ואחד, מציאותו וכל עניניו בכל מכל כל נעשים קודש לנשיא הדור", ובמילא מובן שצריך שבכל מקום ובכל דבר יזכירו את נשיא הדור - המשיח שבדור ע"י הכרזת הקודש "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!"