קטמונר ג' כסלו ס''ג 20:10

מכתב לרבנים

בקובץ המצורף יש מכתב לרבנים!
 שלומי ה' אלול ס''ב 16:29

הפרדה בין השהיה בפנימיה לקבלת האפי דייויט

יש להפריד לדעתי בין השהיה בפנימיה שמצד ההנהלה (הרב לאבקובסקי) באפשרותו לדרוש תשלום כראות עיניו ומי שמעונין לבנין החדש יצטרך לעמוד בכל תנאי הקבלה (פיקדון ותשלומים). אך בקשר לחלוקת האפי דייויט יש לחלקו לכל התמימים שסיימו שעור ג´ בישיבות הגדולות והנהלות הישיבות ממליצות שימשיכו לקבוצה ולהעיר מתשובת הרבי שליט"א מלך המשיח להנהלת הישיבה שסירבה לתת אפי דייויט לבחור בטענה שלא שומר סדרים ותשובת המלך שרק מהקירות אפשר לספוג יראת שמים (בשום אופן לא להציב תנאים שימנעו מבחורים להגיע ל - 770).