ר´ עופר דפני כ''א טבת ס''ג 19:51

עשור שנים להכתרתו של הרבי שליט"א למשיח!!!

ב"ה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! לע"נ הת´יוסף יצחק בן דוד דגן ע"ה יחי המלך המשיח! היום י"ט טבת ה´תשס"ג אנו מציינים עשור שנים להכתרתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א למשיח(ראה כתבה בכניסה לראשי חדשות חב"ד). יהי רצון שנזכה בעזהי"ת בזכות היום הבהיר והקדוש הזה י"ט טבת יום שבו גם הסתיים ה"דידן נצח" בגלוי לעיני העמים בנוגע לכתבי וספרי רבותינו נשיאינו אשר בספריית ליובאוויטש, נזכה להתגלותו המיידית לעיני בשר של מלכנו משיחנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בגאולה האמיתית והשלמה, שיוליכנו מהרה קוממיות לארצנו הקדושה, לעיה"ק ירושלים, לבניין ביהמ"ק השלישי ולקודש הקודשים תיכ"ף ומי"ד ממ"ש ומתוך שמחה וטוב לבב! אמן כן יהי רצון!
 מביא אמת י''ט טבת ס''ג 09:55

הכתרת הרבי?

אנא סליחה, אבל לפי המסורת הרבי הוכתר כמלך המשיח כבר בי´ שבט תש"י, עם הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, כי אין הפסיק כלל וכלל בנוגע לנשיא. וזה טעות של הרבה מאנ"ש והתמימים: זה שהרבי הוא משיח וכו´ אינו דבר שנתחדש בזמן האחרונה, זה דבר שחסידים מאמינים ומקווים, מהיום שהרבי יושב על כיסא נשיאות חב"ד.
 תמים י''ט טבת ס''ג 00:02

??? מה היה בדיוק ???