יוסי י''ז טבת ס''ג 12:31

מיכתב

ב"ה א) הלא השי"ת יכול הי´ לברוא עולם רוחני ולא גשמי כזה . אבל השי"ת ברא דוקא עולם גשמי ב) השי"ת יכול הי´ לתת התורה והמצות למלאכים אבל השי"ת רצה דוקא לתת אותם לבני אדם ג) השי"ת יכול הי´ להעלות את היהודים לשמים ושם לתת להם את התורה והמצות אבל הוא ית´ רצה לתת דוקא את התורה ומצות בעולם הגשמי ד) השי"ת יכול לעשות שלא יהי´ לבנ"א יצר הרע ובפרט ליהודים והוא עשה דוקא הרע (ואגלה סוד שהרי הגמרא אומרת כל הגדול מחבירו יצרו גדול) מי שגדול יצרו יותר גדול ה) השי"ת יכל לעשות שכולם יאהבו את היהודים והוא עשה דוקא שכל העמים ישנאו אותנו ( ההר שעלי´ ניתנה התורה נקראת סיני ואמחז"ל סיני מלשון שנאה מפני שיש ליהודים תורה יפה וברא וחכמה ע"כ יש לשנוא אותם ו) השי"ת יכל לעשות שכל היהודים יהיו חסידים והוא ית´ עשה דוקא שמקודם נבראו מתנגדים ורק אח"כ הטובים שבהם נהפכו לחסידים ז)השי"ת יכל לברות שכל החסידים יהיו כשרונות נעלים ראש טוב ולב טוב ואוה ית´ עשה דוקא שלכל החסידים יש כשרונות רגילת ח) הוא ית´ יכל לברוא שלכל החסידים יהיו ילדים חסידישע ובעלי אמונה אבל הוא ית´ רצה דוקא שלילדים יש בלבולים ואי שקט בחפץ רצונם וכן יש המון דוקות כך ולא אחרת כל הבריאה בנוי´ על דוקא דוקא נברא עולם גשמי דוקא אנתנו התורה ומצות על הארץ דוקא נברא אדם עם יצר הרע דוקא נברא מתנגד תחילה דוקא נבראו החסידים עם כשרונות פשוטים תחילה דוקא שילדי החסידים יהיו מבובלים עד הגיעם לבסיס איתן כל הדוקות הללו ועוד עשרות אלפים כמוהם תלוים בדוקא אחד שירצו דוקא את האמת ואז גם הילדים מעוטי הכשרונות שנולדים מתנגדים ויהודי שכולם שונים אותו ויש לו יצר הרע והוא על הארץ לא מלך ובעולם גשמי יוכל לעבד את כשרונותיו ומדותיו הטבעים ואז יהי´ ממתנגד חסיד וכל העמים יודן שצריך לאהוב יהודי והיצר הרע יהפך ליצר טוב ועולם הגשמי יתחיל להאיר ברור כמו השמים אז יבנו המלכים שהנשמות גבוהות יותר. * * * לזכות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שיוליכנו קוממיות לארצנו תיכף ומיד ממש לזכות מרת חנה שתחי בת שניינדל לרפואה שלימה מיד ממש לע"נ יוסף יצחק בן דוד יו"ל ע"י ועד חיילי בית דוד 770 בית משיח. בית חיינו יחי אדוננו מורונו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד
 א´ שליח י''ז טבת ס''ג 10:22

תגובה לפשוט

ב"ה יחי המלך המשיח כפי הידוע לכולם מתב זה כתב אותו הרבי הריי"צ שליט"א כפי שנדפס בספר ליובאוויטש וחיילה עמ´ 64 כך שאתה צריך מהר מאד לחזור בך על כל הביטווים המוזרים עליו בטח זה לא הי´ בכוונה ובוודאי רבותינו נשיאנו ימחלו לך אבל לבקש סליחה ברבים לפחות באותו מקום זה מוכרח יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 פשוט י''ז טבת ס''ג 04:52

דוקא כך ולא אחרת

אני לא מסכים עם המכתב שלך, אף על גב שכידוע כשחסידים היו מדברים עם מתנגדים מלימוד והם היו מתפעלים מהיקף הידיעות שלהם בתורה וכו´, היו החסידים עונים ואני רק מהקטן שבחבורה.... חסידים נבראו עם כשרונות פשוטים??!!! אולי אתה וחילך לאורייתא אבל אנא. חסידים מולידים ילדים מבולבלים??????!!!!! הקב"ה ברא קודם מתנגדים????! זה כפירה גמור והרי ידוע שמשה רבינו הוא היה נשיא דורנו בדורו, וח"ו לומר שמשה רבינו הי´ מתנגד. שהרי מתנגדים חסר להם ביראת שמים מכיון שלא לומדים חסידות, ואיך יתכן לומר על משה רבינו על האבות על הרמב"ם על רבי עקיבא וכו´ וכו´ וכו´ שהם היו מתנגדים???? ולדעתי: *** (קטע זה צונזר ע"י קטמונר)
 <font color=red><B>קטמונר</font></b> ט''ז טבת ס''ג 23:56

יוסי

אני מצטער שערכתי את ההודעה שלך פשוט עיצבנו אותי האנטרים אז שינתי אותם אם היו כמה אנטרים בכוונה אז תגיד לי ואני יחזיר אותם שנשמע רק בשורות טובות יחי המלך המשיח