cd א' תמוז ע''ג 09:04

בקשה למנהלי חב"ד פורטל

אתם יכולים להוסיף לשיעורים היומיים את "ספר המצוות לרמב"ם"??? תודה מראש!
 מצפה י' אדר ס''ז 17:17

עברו כבר "השבועות הקרובים"...

 מצפה י''ט שבט ס''ז 13:51

יישר כח! מחכים לראות זאת בפועל...

 cd כ''ח טבת ס''ז 10:01

תודה רבה!!!

  כ''ח טבת ס''ז 08:14

עובדים על כך

צפה לכך בשבועות הקרובים. יחי המלך המשיח!