יואב ט''ז תשרי ע''ה 05:02

פתח אליהו

מחפש תרגום מארמית לעברית עם פירושים וכל חומר הקשור ל"פתח אליהו" תודה מראש לכל
 דודי מלכיאל כ''ה אדר ב' ס''ח 13:58

תרגום לפתח אליהו בעברית

לפתח אליהו ותרגום לזוהר ויקהל בספר מנוחת הנפש אני רוצה להבין מה שאני קורא תודה
 יצחק א' שבט ס''ח 09:23

פתיחת אליהו עם תרגום

בס''ד פתח אליהו הנביא זכ''ל , פתח אליהו ואמר , ריבון עלמין דאנת הוא חד ולא בחשבן פתח אליהו ואמר ריבון עולמים שאתה הוא אחד ולא בחשבון אנת הוא עלאה על כל עלאין , סתימה על כל סתימין , לית אתה הוא עליון על כל עליונים , סתום על כל סתומים , אין מחשבה תפיסא בך כלל , אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין מחשבה תופסת בך כלל אתה הוא שהוצאת עשרה תיקונים וקרינן לון עשר ספירן , לאנהגא בהון עלמין סתימין דלא קוראים להם עשר ספירות להנהיג בהם עולמות סתומים שלא אתגלין ,ועלמין דאתגלין , ובהון אתכסיאת , מבני נשא , ואנת מתגלים, ועולמות שמתגלים , ובהם התכסית , מבני אדם , ואתה הוא דקשיר לון ומיחד לון , ובגין דאנת מלגאו ,כל מאן דאפריש הוא שקושר אותם ומיחד אותם , ומפני שאתה מבפנים , כל מי שמבדיל חד מן חברה מאילן עשר , אתחשיב ליה כאלו אפריש בך אחד מן חברו מאלו עשר נחשב לו כאלו מבדיל בך , ואלין עשר ספירן אינון אזלין כסדרן , חד אריך וחד קצר וחד ואילו עשר ספירות הן הולכות כסדרן אחת ארוכה ואחת קצרה ואחת בינוני , ואנת הוא דאנהיג לון , ולית מן דאנהיג לך לא לעילא ולא בינונית ואתה הוא שמנהיג אותן , ואין מי שמנהיג אותך לא למעלה ולא לתתא ולא מכל סטרא . לבושין תקינת לון , דמניהו פרחין למטה ולא מכל צד , לבושים הכנת להם , שמהם פורחים נשמתין לבני נשא , וכמה גופין תקינת לון דאתקריאו גופא לגבי נשמות לבני אדם , וכמה גופים הכנת להם שנקראים גוף לגבי לבושין דמכסין עליהון , ואתקריאו בתקונא דא , חסד דרועא לבושים שמכסים עליהם , ונקראים בתיקון זה , חסד זרוע ימינא , גבורה דרועא שמאלא , תפארת גופא , נצח והוד תרין ימין גבורה זרוע שמאל , תפארת גוף , נצח והוד שתי שוקין ,ויסוד סיומה דגופא אות ברית קדש, מלכות פה , תורה שוקיים , ויסוד סיום הגוף אות ברית קודש , מלכות פה , תורה שבעל פה קרינן לה , חכמה מוחא איהי מחשבה מלגו , בינה שבעל פה קוראים לה , חכמה מוח היא מחשבה מבפנים , בינה לבא ובה הלב מבין , ועל אלין תרין כתיב הנסתרות ליי' אלוקינו לב ובה הלב מבין , ועל אילו שנים כתוב הנסתרות ליי' אלוקינו כתר עליון איהו כתר מלכות ,ועלה אתמר מגיד מראשית אחרית, כתר עליון הוא כתר מלכות , ועליו נאמר מגיד מראשית אחרית , ואיהו קרקפתא דתפלי מלגו איהו יד''ד ק''א וא''ו ק''א דאיהו והוא ראש של תפילין מבפנים הוא יו''ד ק''א וא''ו ק''א שהוא ארח אצילות , איהו שקיו דאילנא בדרועוי וענפוי כמיא דאשקי דרך אצילות , הוא שקוי האילן בזרועותיו וענפיו כמים שמשקים לאילנה ואתרבי בההוא שקיו האילן וגדל באותה השקאה (השקיה ) רבון עלמין אנת הוא עלת העלות וסבתב הסבות דאשקי לאילנא ריבון העולמים אתה הוא עילת העילות וסיבת הסיבות שמשקה את האילן בההוא נביעו , וההוא נביעו איהו כנשמתא לגופא , דאיהו חיים באותה נביעה , ואותה נביעה היא כנשמה לגוף , שהיא חיים לגופא , ובך לית דמיון ולית דיוקנא מכל מה דלגו ולבר , ובראת לגוף , , ובך אין דמיון ואין דיוקן מכל מה שלפנים ולחוץ, ובראת שמיא ואעא , ואפיקת מנהון שמשא וסיהרא וככביא ומזלות שמים וארץ , והצאת מהם שמש ולבנה וכוכבים ומזלות , ובארעא אלנין ודשאין וגנתא דעדן ועשבין וחיון ועופין ונונין ובני ובארץ אילנות ודשאים וגן עדן ועשבים וחיות ועופות ודגים ובני נשא לאשתמודעא בהון עלאין, ואיך אתנהגון בהון עלאין ותתאין אדם . להיות נכרים בהם עליונים ואיך יתנהגו בהם עליונים ותחתונים ואין אשתמודעאן מעלאי ותתאי , ולית בך דידע כלל , ואיך נכרים עליונים מתחתונים ואיך בך שיודע כלל , ובר מינך לית יחידא בעלאי ותתאי , ואנת אשתמודע אדון על וחוץ ממך אין יחיד בעליונים ובתחתונים ואתה ניכר אדון על כלא , וכל ספירן כל חד אית לה שם ידיע , ובהון אתקריאו הכל וכל הספירות כל אחת יש לה שם ידוע , ובהם נקראו מלאכיא ואנת לית לך שם ידיע , דאנת הוא ממלא כל שמהן , המלאכים ואתה אין לך שם ידוע , שאתה הוא ממלא כל שמות ואנת הוא שלימו דכלהו , וכד אנת תסתלק מנהון , אשתארו ואתה הוא שלמות של כולם , וכאשר אתה תסתלק מהם נשארים כלהו שמהן כגופא בלא נשמתא , אנת חכים ולא בחכמה ידיעה כל השמות כגוף בלי נשמה , אתה חכם ולא בחוכמה ידועה אנת הוא מבין ולא מבינה ידיעא , לית לך אתר ידיעא , אלא אתה הוא מבין ולא בבינה ידועה , אין לך מקום ידוע אלא לאשתמודעה תוקפך וחילך לבני נשא , ולאחזאה לון איך אתנהיג להיות ניכר חוזקך וכוחך לבני אדם , ולראות להם איך מתנהג עלמא בדינא וברחמי , דאינון צדק ומשפט כפום עובדיהון דבני העולם בדין וברחמים , שהם צדק ומשפט כפי מעשה בני נשא , דין איהו גבורה, משפט עמודא דאמצעיתא , צדק מלוכתא אדם , דין הוא גבורה , משפט עמוד האמצע , צדק מלכות קדישא , מאזני צדק תרין סמכי קשוט ,הין צדק אות ברית , כלא קדושה , מאוזני צדק שני עמודי אמת , הן צדק אות ברית , הכל לאחזאה איך אתנהיג עלמא , אבל לאו דאית לך צדק ידיעא להראות איך מתנהג העולם, אבל לא שיש לך צדק ידוע דאיהו דין , ולאו משפט ידיעא דאיהו רחמי , ולאו מכל אלין שהוא דין , ולא משפט ידוע שהוא רמים , ולא מכל אלו מדות כלל, מדות כלל , קום רבי שמעון ויתחדשון מלין על ידך , דהא רשותא אית לך קום רבי שמעון ויתחדשו דברים על ידך , שהרי רשות יש לך אתיהיב לך לגלאה רזין טמירין על ידך , מה דלא יתייהיב רשו ניתנה לך לגלות סודות גנוזים על ידך , מה שלא ניתנה רשות לגלאה לשום בר נש עד כען , לגלות לשום בן אדם עד עתה קם רבי שמעון פתח ואמר , לך יי'' הגדולה והגבורה והתפארת קם רבי שמעון פתח ואמר , לך ה'' הגדולה והגבורה ותפארת והנצח וההוד , עלאין שמעו אינון דמיכין דחברון ורעיא מהימנא והנצח וההוד , עליונים שמעו אילו ישיני חברון והרועה הנאמן אתערו משנתכון , הקיצו ורננו שכני עפר אלין אינון צדיקיא התעוררו משנתכים , הקצו ורננו שוכני עפר אלו הם צדיקם דאינון מסטרא דההוא דאתמר בה אני ישנה ולבי ער , ולא אינון שהם מצד אותו שנאמר בה אני ישנה ולבי ער , ואין הם מתים ,ובגין דא אתמר בהון הקיצו ורננו שכני עפר הקיצו רעיא מתים , ומפני זה נאמר בהם הקיצו ורננו שכני עפר הקיצו רועה מהימנא אתער אנת ואבהן לאתערותא דשכינתא דאיהי ישנה נאמן התעורר אתה והאבות להתעוררות השכינה שהיא ישנה בגלותא , דעד כען צדיקיא כלהו דמיכין ושינתא בחוריהון , בגלות , שעד עתה צדיקים כולם ישנים ישנה בחוריהם מיד יהיבת שכינתא תלת קלין לגבי רעיא מהימנא , ויימא לה מיד נוהנת השכינה שלשה קולות לגבי הרועה הנאמן , ותומר לו קום רעיא מהימנא , דהר עלך אתמר כל דודי דופק לגבאי בארבע קום רועה נאמן , שהרי עליך נאמר כל דודי דופק אצלי בארבע אתון דילה , ויימא בהון , פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי , אותיות שלו , ויאמר בהם , פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי, דהא תם עונך בת ציון לא יוסף להגלותך שראשי נמלא טל מאי שהרי תם עונך בת ציון לא יוסף להגלותך שראשי נמלא טל מהו נמלא טל , אלא אמר קודשא בריך הוא אנת חשיבת , דמיומא נמלא טל , אלא אמר הקב''ב את חשבת שמיום דאתחרב בי מקדשא , דעאלנא בביתא דלי ועאלנא בישובא לאו שנחרב בית המקדש , שנכנסתי בבית שלי ונכנסתי בישוב לא הכי דלא עאלנא כל זמנא דאנת בגלותא , הרי לך שראשי נמלא כך שלא נכנסתי כל זמן שאת בגלות , הרי לך שראשי נמלא טל , ה''א שכינתא בגלותא , שלימו דילה וחיים דילה איהו טל , טל , ה''א שכינה בגלות , שלימות שלה וחיים שלה הוא טל ודא איהו יו''ד ה''א וא''ה וה''א איהי שכינתא דלא מחושבן טל וזה הוא יו''ד ה''א וא''ה וה''א היא שכינה שלא מחשבון טל אלא יו''ד ק''א וא''ו דסליקו אתון לחשבן ט''ל דיאהו מליא אלא יו''ד ק''א וא''ו שעולות אותיות מחשבון ט''ל שהוא ממלא לשכינתא מנביעו דכל מקורין עלאין מיד קם רעיה מהימנא את השכינה מניביעה של מקורות עליונים מיד קם הרעה הנאמן ואבהן קדישין עמיה עד כאן רזא דיחודה והאבות הקדושים עמו עד כאן סוד היחוד מכאן ואילך פרשתא קדמאה דסתרי אוריתה מכאן ואילך פרשה ראשונה של סתרי תורה
 ש.א.פ כ''ה טבת ס''ח 09:59

תרגום לפתיחת אליהו

בס"ד שלום! רציתי גם אם אפשר לקבל את התרגום לפתיחת אליהו ואם אפשר אז גם את התרגום ל"בראשית תמן" שקוראים בסוף התפילה. תודה ושבת שלום!
 אלי גלולה כ''ג אב ס''ז 04:07

תרגום פתח אליהו

שלום רב, אבקשך לשלוח לי תרגום של "פתח אליהו". בתודה מראש
 יצחק סבג כ''ז כסלו ס''ז 04:51

תרגום לפתיחה

בס''ד לבנימין הנה חלק מתרגום הפתיחה ובהמשך תוכל לשלוח לי דרך האימל שלי והאימיל שלך ואני אשלם לך את כל התרגום בעזרת השם כי אני לא חושב שאוכל לשלוח דרך הפורום פתחח איליהו ואמר , רבון העולמים שאתה הוא אחד ולא בחשבון . אתה הוא עליון על כל עליונים , סתום על כל סתומים אין מחשבה תופסת בך כלל .אתה הוא שהוצאת עשרה תקונים ואנו קוראים להם עשר ספירות .להנהיג בהם עולמות סתומים שלא מתגלים , ועולמות שמתגלים , ובהם התכסת, (התכסה)מבני אדם ואתה הוא שקושר אותם , ומייחד אותם, ומפני שאתה מבפנים , כל מי שמבדיל בן חבירו מאלו עשר , ,נחשב לו כאלו מבדיל בך, ואלו עשר ספירות .הן הולכות כסדרן .אחת ארוכה ואחת קצרה ואחת בנונית , ואתה הוא שמנהג אותן, ואין מי שימנהג אותך , לא למעלה ולא למטה ולא מכל צד, לבושים הכנת להם שמהם פורחים נשמות לבני אדם .וכמה גופים הכנת להם .שנקראים גוף לגבי לבושים שמכסים עליהם, ונקראים בתיקון זה ,חסד זרוע ימין , גבורה זרוע שמאל .תפארת גוף, נצח והוד שתי שוקיים , ויסוד סיום הגוף אות ברית קודש , מלכות פה , תורה שבעל פה אנו קוראים לה חוכמה , מוח היא מחשבה מבפנים הוא יו''ד ק''א וא''ו ק''א שהוא דרך אצילות ,הוא שקוי האילן בזרועותיו וענפיו (ופניו) כמים שמשקים את האילן וגדל באותה השקייה הנה האימל שלי אם תרצה המשך ואולי יותר מפורט [email protected]
 בנימין כ''ו כסלו ס''ז 09:28

תרגום-פתח אליהו

כבודו אני מבקש את תרגום "פתח אליהו מארמית לעברית בתודה מראש בכבוד רב בנימין
 יצחק סבג כ' כסלו ס''ז 11:14

תרגום לפתיחת אליהו

אני מוכן לשלוח לך תרגום של הפתיחה מילה במילה בתנאי שתלח לי כתובת או אימל
  ט''ז כסלו ס''ז 15:14

"שלשה עשר עלי השושנה"

ישנו ספר נפלא בשם "שלשה עשר עלי השושנה" מאת הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ), שא' הפרקים האחרונים שלו הוא ביאור על פתח אליהו מילה במילה. מומלץ! ניתן להשיג בחנויות לספרי-קודש, ובפרט חנויות שמוכרות את ספרי חב"ד.