ישראל א. א' אלול ס''ז 19:38

איך צריכה להיות עבודה של חסיד בחודש אלול?

ידועה שיטת החסידות שחודש אלול זה לא חודש שצריכים לפחד וכו' כשיטת המתנגדים, השאלה האם בימינם אלה - ימות המשיח - יש אופן חדש בעבודה בחודש אלול
 ר.ז. א' אלול ס''ז 19:38

יחימלך -תודה לך על הפירוש הנרחב !

יחימלך שלום. תודה לך על ההסבר והפירוש הרחב של "כוונות העבודה בה ותוכנה הפנימי של חודש אלול " ,תשובה שמחזקת את מכתבי ל-פורום זה "תשס"ח...בה כתבתי שבמגילת "איכה " מופיעה האות פ' שמסמלת את ה-דיבור שהוא חיות האדם לפני האות ע' שמסמלת את ה-ראייה ,המציאות המוגבלת שאנו רואים ומכוונת אותנו לקיים "ויאמרו לאמור " בהפצת הגאולה ובשירה "פורצת גדר " . לפי הבנתי הצנועה יש צורך כביר להוסיף יותר בהפצת הגאולה בכל הדרכים הקיימות וברוח טובה ואהבה לכל יהודי באשר הוא . חיזקת אותי בתשובתך ! תודה . "יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד "
 לא משנה!! כ''ט אב ס''ז 16:12

מצאתי עוד ר"ת!!

אני לוקח ויזה לרבי!! יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!
  כ''ו אב ס''ו 18:00

עיין שיחת ז' מרחשון תשמ"ח

ועוד שיחות רבות שהרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על חשיבות הנסיעה אליו לחודש תשרי. הר"ת הוא כמובן ע"ד הצחות. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 ר' הונט כ''ו אב ס''ו 07:36

רשת"ב העיקרי?? אצל מי???

ב"ה חיפשתי בכמה וכמה משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח, מצאתי ראשי תיבות רבים ל "אלול" - אבל עדיין לא מצאתי את הראשי תיבות שישראליק הגדיר אותן כראשי תיבות העיקרי - "אני לרבי ואתה לרבי". האם מישהו (אולי ישרלאיק?) יכול לתת לי מראה מקום לשיחהמאמר שהרבי מלך המשיח שליט"א או אחד מרבותינו נשיאינו מציין את ראשי התיבות האלו? ואם אין מקור כזה: היתכן שישראליק מחליט על דעת עצמו שראשי תיבות פלוניים הם ראשי תיבות העיקריים כאשר הרבי שליט"א מלך המשיח מביא כמה וכמה ראשי תיבות אחרים בלי להזכיר כלל את ראשי התיבות העיקריים של ישראליק??? כאן המקום לעשות חשבון נפש (כמובן, באופן המתאים לדורנו מתוך שמחה, אהבת רעים וטוב לבב) עד כמה הכתיבה והעשיה בפורום נכבד וחשוב זה (הנשלט כידוע בידי כמה חבר'ה וממילא כל מה שמתפרסם כאן הוא ברצונם ועל דעתם) ממשת את רצון הרבי שליט"א מלך המשיח ומקרבת את התגלותו או חלילה ההפך. עד כמה אנו פועלים כאן את רצון מלכנו משיחנו או עד כמה אנו מגשימים את פריקות העול שלנו ומממשים את שאיפות נפשנו הבהמית. אשמח לקבל התייחסויות (כמובן, אם הדברים לא יצונזרו בידי מי שאליו הם מכוונים). כמובן וכמובן - דבר הפשוט - שאין חלילה וחס לגרוע כהוא זה בחשיבות של השהות בתשרי (ומי שיכול - בכל השנה כולה) בחצרות קדשי בית חיינו בארבע אמות של הרבי שליט"א מלך המשיח. הדברים רק כוונו כלפי הדברים שנאמרים כאן ללא קשר לרבי. באהבת חסידים ובאחוה ורעות - מתוך שירה משותפת של הכרזת הגאולה האמיתית והשלימה: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!"
  כ''ג אב ס''ו 22:28

ראשי תיבות העיקרי

יצויין כי ראשי תיבות אלול הוא גם "אני לרבי ואתה לרבי"... יחי המלך המשיח!
 השפיץ כ''ג אב ס''ו 17:30

יחי...לעולם

ראשי תיבות של אלול זה אני לובאוויטש ואתה לובאוויטש ול חס ושלום כמו המסנגים שאומרים אוי לי ואבוי לי יחי המלך המשיח לעולם. יעס תקצינו תיעסיסו ובקיצור דדגלנו המון יחי.
 יחימלך גולדשטיין כ''ב אב ס''ו 18:05

מפורש בשיחות מלך המשיח

מיסודי היסודות בענין עבודת אלול היא שיחת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א אודות רמזי אלול, בה מבואר כי חמשת רמזי אלול מכוונים כנגד ג' קוי העבודה (תורה: "אנה לידו ושמתי לך", האמור בערי מקלט, שהרי "דברי תורה קולטין"; עבודה: "אני לדודי ודודי לי"; גמילות חסדים: "איש לרעהו ומתנות לאביונים") ו-ב' ענינים הכוללים הכל - תשובה ("את לבבך ואת לבב") וגאולה ("להוי' ויאמרו לאמר אשירה"). כמובן שבימות המשיח הדגש העיקרי באלול הוא על רמז הגאולה. ויומתק על פי מה שמבאר הרב"י שליט"א מה"מ כי הרמזים הנ"ל הם גם בסוד נר"נ (ג' קוין) ח"י (תשובה-גאולה). מ-חי אלול חדש הבעש"ט שיש אלול ח"י, בסוד עבודת החיה-יחידה בעיקר, כאשר בדורנו העיקר הוא עבודת היחידה, כפי שידוע (ובפרט באתר הזה) כי העבודה היחידה שנותרה היא קבלת פני משיח צדקנו - עבודת היחידה. בשירת ה"יחי" מודגש כי עבודת החיה - עבודת התשובה של אלול - מוקפת ובלועה לחלוטין, מלפני ומאחריה, בעבודת היחידה. היינו שכל התשובה היא רק "ברוב שירה וזמרה" של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". ואם רוצים להעמיק עוד בכוונת העבודה ותוכנה הפנימי: חשוב לשים לב כי דווקא רמז הגאולה הפוך מכל האחרים - הוא אלול למפרע - לולא. ובכך כמה ענינים. ראשית כל מודגש כי עיקר העבודה היא דווקא ובעיקר האמונה הטהורה, בסוד "לולא האמנתי" ומתוך כך באים בעיני בשר ל"לראות בטוב הוי'" הוא ניהו מלך המשיח שכולו טוב, "אשר יקרא שמו הוי' צדקנו". ועוד, מודגש כי ראשית עבודת אלול היא "להוי'" - רצוא אדיר "בלתי להוי' לבדו" מבלי הבט על שום דבר (וכנודע שבתנועת ה"רצוא" אין עוד מלבדו כלל וכלל וכלל). אחר כך באים ל"ויאמרו לאמר" - אמירה לה' ש"הגיע זמן הגאולה" (באמירה רכה, הבאה מריבוי לחיים ולב-רכה), בתביעה העצמית ש"לאמר", ש"השיבני דבר" ואמור די לצרתנו וגאלנו מיד. מתוך כך ועם כך מקיימים "ויאמרו לאמר" גם בהפצת בשורת הגאולה, באמירה רכה הגדושה שפיצים באופן המתקבל של ריבוי חסידות בטוב טעם ודעת, כאשר ה"ויאמרו" פועל גם "לאמר" כאשר שליח עושה שליח. ובתכלית הכל מגיעים להתחלה (שהרי ה"אשירה" היא ה-א של כל הענינים) בשירה פורצת גדר: יחי יחי יחי המלך!