חסיד י''ט אלול ע''ב 12:07

זמירות לכבוד הגאולה

פיוט נחמד שמסתובבת באימיילים: ב"ה. יום רצון, תשעה באב תשס"ו. יום הולדת משיח צדקנו. לכבוד הגאולה... אש תוקד בקרבי, בהעלותי על לבי, בצאתי ממצרים. קינים אעירה, למען אזכירה, בצאתי מירושלים. אצייר בדמיוני, ואפקח עיני, לראות שובי לירושלים. אז ישיר משה, שיר לא ינשה, בצאתי ממצרים. ויקונן ירמיה, ונהה נהי נהיה, בצאתי מירושלים. ומלכי גואל שארית, מעודד שירה עשירית, בשובי לירושלים. ביתי התכונן, ושכן עליו הענן, בצאתי ממצרים. וחמת א-ל שכנה, עלי כעננה, בצאתי מירושלים. ומרחפים כמטוסים, על ענני שמיא מהירים, בשובי לירושלים. גלי ים רמו, וכחומה קמו, בצאתי ממצרים. זדונים שטפו, ועל ראשי צפו, בצאתי מירושלים. והניף ידו על הנהר ובקע נחלים, דעתו מלאה הארץ כמים מכסים, בשובי לירושלים. דגן שמים, ומצור יזובו מים, בצאתי ממצרים. לענה ומרורים, ומים המרים, בצאתי מירושלים. מסובים לשולחן בלויתן ושור הבר, לו נאה לברך על יין המשומר, בשובי לירושלים. השכם והערב, סביבות הר חורב, בצאתי ממצרים. קורא אל אבל, על נהרות בבל, בצאתי מירושלים. שב שבות נפשנו, מבבל, מבית רבנו, בשובי לירושלים. ומראה כבוד ה', כאש אוכלת לפני, בצאתי ממצרים. וחרב לטושה, ולטבח נטושה, בצאתי מירושלים. וכתתו חרבותם, ולא יכנף עוד מאתם, בשובי לירושלים. זבח ומנחה, ושמן המשחה, בצאתי ממצרים. סגולת א-ל לקוחה, כצאן לטבחה, בצאתי מירושלים. שמן שבתורה, וגילוי היחידה, בשובי לירושלים. חגים ושבתות, ומופתים ואותות, בצאתי ממצרים. תענית ואבל, ורדוף ההבל, בצאתי מירושלים. לששון הפוכות, ובאגרות נפלאות, בשובי לירושלים. טובו אהלים, לארבעה דגלים, בצאתי ממצרים. ואהלי ישמעאלים, ומחנות אחרים, בצאתי מירושלים. אהל ביתם אתם, קהלות ישראל וטפם, בשובי לירושלים. יובל ושמטה, וארץ שוקטה, בצאתי ממצרים. מכור לצמיתות, וכרות וכתות, בצאתי מירושלים. יושביה עליה כולם, מתפשטת בכל העולם, בשובי לירושלים. כפורת וארון, ואבני זכרון, בצאתי ממצרים. אבני הקלע, וכלי הבלע, בצאתי מירושלים. דגלי משיח בידי, אבני אקדח בשערי, בשובי לירושלים. לוים ואהרונים, ושבעים זקנים, בצאתי ממצרים. נוגשים ומונים, ומוכרים וקונים, בצאתי מירושלים. חיילי בית דוד תמימים, וצבאות ה' משיחים, בשובי לירושלים. משה ירענו, ואהרן ינחנו, בצאתי ממצרים. נבוכדנצר, ואדריינוס קיסר, בצאתי מירושלים. מלכנו בראשנו, נשיא לבדו עלינו, בשובי לירושלים. נערוך מלחמה, וה' שמה, בצאתי ממצרים. רחק ממנו, והנה איננו, בצאתי מירושלים. מלחמות ה' נצח, ודאי שהוא משיח, בשובי לירושלים. סתרי פרוכת, וסדרי מערכת, בצאתי ממצרים. חמה נתכת, ועלי סוככת, בצאתי מירושלים. נכנסים לקדש קדשים, עם ממלכת כהנים, בשובי לירושלים. עולות וזבחים, ואשי ניחוחים, בצאתי ממצרים. בחרב מדוקרים, בני ציון היקרים, בצאתי מירושלים. זבח לה' בבצרה, וערבה לה' מנחת יהודה, בשובי לירושלים. פארי מגבעות, לכבוד נקבעות, בצאתי ממצרים. שריקות ותרועות, וקולות וזועות, בצאתי מירושלים. אשרקה להם ואקבצם, בדמעות שמחה אובילם, בשובי לירושלים. ציץ הזהב, והמשל ורהב, בצאתי ממצרים. הושלך הנזר, ואפס העזר, בצאתי מירושלים. כתר מלוכה, וארמון תפארה, בשובי לירושלים. קדושה ונבואה, וכבוד ה' נראה, בצאתי ממצרים. נגאלה ומוראה, ורוח הטומאה, בצאתי מירושלים. מריח ודן, עצמות בו שכן, בשובי לירושלים. רנה וישועה, וחצוצרות התרועה, בצאתי ממצרים. זעקת עולל, ונאקת חלל, בצאתי מירושלים. יונק ועולל, בהכרזת יחי ותריסר, בשובי לירושלים. שלחן ומנורה, וכליל וקטורה, בצאתי ממצרים. אליל ותועבה, ופסל מצבה, בצאתי מירושלים. מקדש משולש, ותורה מחדש, בשובי לירושלים. תורה ותעודה, וכלי החמדה, בצאתי ממצרים. ששון ושמחה, ונס יגון ואנחה, בשובי לירושלים. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 יחי'ה שוואנצענעגער כ''ד אב ס''ו 03:10

הזמר העיקרי בתקופתנו:

ב"ה יחי אדוננו מורינו רבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורינו רבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורינו רבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי יחי יחי יחי המלך!!! יחי אדוננו מורינו רבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורינו רבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורינו רבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי יחי יחי יחי המלך!!! יחי אדוננו מורינו רבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורינו רבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורינו רבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי יחי יחי יחי המלך!!! יחי אדוננו מורינו רבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורינו רבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורינו רבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי יחי יחי יחי המלך!!! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשייייייייחחח ללללל עולם ועד!!! יחי אדוננווווווווו מורנו ורביייייייינו מממללללללךךךך המשייחחחח לללל עולם ועד!!!!! (עד כאן הזמר) יחי יחי יחי!!!! ייייייייייייייעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעססססססס!!!!
 no name ט''ו אב ס''ו 18:32

אשריך ....

אשריך חסיד.....