לייבש כ''ו אדר ע''ב 12:14

שיחה - מפסיקין באמצע פסוד''ז להכרזת ''יחי''

בשיחת ט"ז אדר ראשון תשי"א (בלתי מוגה) אומר הרבי שליט"א מלך המשיח: ...אבל באמת, אי אפשר לומר שהטעם שאין מפסיקין לעניית אמן הוא משום שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, כי, מטעם זה אין להפסיק גם במקום שמותר להפסיק, כמו ב"הודו לה' קראו בשמו", וכן באמצע לימוד התורה. ועכצ"ל, שהעוסק במצוה פטור מן המצוה אינו טעם שלא להפסיק בעניית אמן [וההסברה בזה - שכשם שמפסיקין מפני כבוד מלך בשר ודם לומר "יחי המלך", עאכו"כ שמפסיקין לומר "יחי מלכו של עולם"], וזה שאין מפסיקין לעניית אמן הוא במקום שאסור להפסיק לשום דבר. עכלה"ק. גוט יום-טוב, לשנה טובה תקצין ותיסיעס! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! ___________________ הערת המערכת: למעוניינים - מצורף לינק לשיחה: http://otzar770.com/cgi-bin/imgserv.exe/convert?ilFN=C:content1otzar770HOMEocr_filesmaintora111B0255.tif&ilIF=G&ilSC=30
  כ''ז אב ס''ו 08:06

אתה צודק

שהרבי מלך המשיח שליט"א אומר שמפסיקים לעניית "יחי המלך", אך הוא מדבר על מקום שמותר להפסיק, כמו "הודו לה' קראו בשמו" ובאמצע לימוד תורה. עיין טוב בשיחה, ע"פ הלינק דלעיל, ומובן שאין משם ראיה שמפסיקים גם באמצע פסוד"ז.
 לייבש כ''ז אב ס''ו 03:25

לעזריאל היקר

הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שמפסיקין, לא הבנתי מה הטענה שלך. (נכון ש"אמן" - עאכו"כ, אבל גם ב"יחי המלך" מפסיקין). ובפרט שמדובר ב"מלכו של עולם" - הרבי שליט"א מלך המשיח... יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
  כ''ג תמוז ס''ו 19:57

לא הבנתי מאיפה אתה לוקח את הדין הזה

הרבי אומר רק שהכרזת "יחי המלך" היא פחות מ"אמן", ולכן בכלל לא ברור לומר שמכריזים יחי בפסוקי דזמרה.