טל כ''ד סיון ע''ב 07:54

"עצמות ומהות" מלובש בגוף

ראיתי שיחה של הרבי שליט"א מלך המשיח שבה הרבי אומר בפרוש שהקב"ה "עצמות ומהות" הלביש את עצמו בגוף גשמי בעוה"ז, וזה הרבי. מישהו מוכן לבאר לי את הכוונה בכך? זאת אומרת אני יודע שהרבי מאוחד עם הקב"ה, כך ששכינה מדברת מתוך גרונו. אבל כאן הרבי אומר משהו אחר לגמרי.
 טל ט' אלול ס''ה 05:54

האם הקב"ה זה הרבי?

אני מבין שהרבי זה הקב"ה, שהוא מאוחד עם הקב"ה עד שהוא נהפך למציאות אחת עימו. אבל האם ניתן לומר שהקב"ה זה הרבי, שבדורנו השביעי בחר לו הקב"ה לשכון בתוך גופו של נשיא הדור. ואז יוצא שבתוך גופו של הרבי אין שוכנת לה נשמה בדוגמת הנשמה שמחיה את כולנו, אלא שוכן עצמות ומהות בכבודו ובעצמו כפי שהלביש את עצמו בגוף.
 אליהו הנביא ח' אלול ס''ה 12:03

תצוגה

אני לא מייצג את חבד, אבל אתה את מי אתה מיצג.זה שלא מסתדר לך אף אחד לא חייב לתרץ לך, דוגמא גרעין צריך להירכב באדמה כדי שיתן פרי, תניח אותו על השולחן הוא יירקב לא כמו שתניח אותו ב אדמה, כדי שתבין תניח את כל השאלות איפה שאתה רוצה אאאאאאאו צריך, שנה טובה יחי המלך המשיח שליטא אליהו הנביא
 אליהו אדרי ה' אלול ס''ה 04:24

מענה לאליהו הנביא

ב"ה ראשית כל, צורת התשובה שלך אינה מכבדת לא אותך ולא את מי שאתה רוצה לייצג (אני מאמין שאתה רוצה לייצג את חב"ד). ובפרטיות, יש לומר, שאם למדת לא שנית, ואם שנית לא שילשת. לך ללמוד ותתיעץ גם עם משפיעים. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. אל תשכח לבוא לבריתות שלנו, גם אם אתה לא מסכים.
 אליהו הנביא ד' אלול ס''ה 20:56

כן

אדון עולם אשר ברא בטרם כל יצור נברא איזה מין מלך זה שאין יצור בעולם זה מלך בעצם לך לילמוד ולא יהיה לך שאלוח שאלות כאלה שואלים מת נאגד נ ב זה נמצא במאמר תשג של הרבי הרייץ למי אתה מתפלל שצריך לצאת מהגלות גללללווותי
 אליהו ל' אב ס''ה 17:05

הענין פשוט

ב"ה שלום טל, הענין הוא פשוט מאוד, אלא שמרוב שפשוט, השכל לא כל-כך "כלי" לתפוס כזה דבר נעלה. אגש לכך מזוית שונה מקודמיי: מוסבר בתורת החסידות, אשר בקרוב ממש, בגאולה האמיתית והשלימה, יתגלה מה שנקרא בזוהר "ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד" (בתרגום: ישראל והקב"ה הכל אחד), ויתירה מזו, שעצמותו ומהותו של ה' דבר אחד עם יהודי. עתה יכול להיות שדבר זה נעלם ומסתתר, שיהודי והקב"ה זה דבר אחד ממש, שהרי זוהי מטרת הגלות, לגלות את יתרון האור מתוך החושך. אך בגאולה הקרובה ממש, הרי שדבר זה יתגלה. להבין איך זה בדיוק ומה זה, לא תכיל היריעה האלקטרונית הלזו, וככל שנסביר הרי שנקלוט יותר עד כמה איננו מבינים כלל איך הבורא הכל יכול ואנו, עם ישראל איננו דברים נפרדים, ובכל אופן, ככה זה, וכמובן שריבוי ביאורים תמצא בתורת החסידות ובקיצור יותר בספרי קבלה. ובאמת אצל כלל ישראל יתגלה דבר זה רק בגאולה האמיתית והשלימה, אלא שישנו, על פי ציווי ה', יהודי אחד (לפחות שאני מכיר) שאצלו הגלות אינה מסתירה על הקשר והדרגה הנפלאה הזו, אצלו הגאולה כבר קיימת, ותפקידו לפעול את הגאולה הזו אצל כל עם ישראל וכל העולמות כולם. יהודי זה הינו, נשיא הדור, המשה רבינו שבדור, שהוא כמובן גם מלך המשיח, והוא היחיד שבאמת, באופן מושלם, מרומם מכל הגבלות הגלות, ולכן יכול להוציא אותי ואותך וכו' מתוך הבוץ של הגלות ולראות גאולה, החל מהגאולה הפרטית, הזו, לראות איך שיהודי והקב"ה דבר אחד. כיוון שאצל הרבי, מאיר דבר זה בשלימות, הרי שהביטוי "עצמות ומהות כפי שהעמיד עצמו בגוף" כבר לא נשמע כ"כ רחוק, ובודאי שאם ה' רוצה שכך יהי' אז כך זה. ואני מבין אותך שזה הפלא ופלא לנסות להבין את זה, כי אני רואה בשר ודם, אבל, כנ"ל, הקב"ה הוא כל יכול, וכך הוא רצונו ואדרבה, רצונו דוקא להתגלות בתחתונים, בגשמיות וחומריות העולם והגוף הנדמה בחומריותו גופי אומות-העולם, ומי יאמר לה' מה תעשה?! ורק לקינוח, דבר דומה לזה מצינו אצל רבי שמעון בר יוחאי, שכתוב עליו בזוהר מה שאמר עליו צדיק אחר שהי' שם: "מאן פני האדון ה', דא רשב"י" (מהם פני האדון ה' - זהו רשב"י). ועוד מקור שהרבי מפנה אליו הוא מה שכתוב בגמרא: "וה' בהיכל קדשו - דא (זה) רבי פנחס בן יאיר בבי מדרשא (בבית המדרש) דקיסרין (בקיסרי')" וישנם עוד ריבוי דוגמאות, ודברים נפלאים מגדולי ישראל בכל הדורות שאמרו בזה, ונלקטו בספר "על הצדיקים". (בטח אפשר למוצאו בספריות חב"ד גדולות, כמו ישיבות וכו'). ואסיים, במה שאמר הרבי מה"מ שליט"א, כאשר מחבר הספר "על הצדיקים", עבר לפניו בחלוקת דולרים, ע"מ לקבל את ברכת הרבי. הרבי חייך ואמר לו: "על הצדיקים כבר יש, עכשיו צריך על החסידים". זאת אומרת, הכל טוב ויפה ללמוד ולהשכיל בדרגת הרבי, אם כי העיקר הוא התוצאה, המעשה בפועל, ברמת ההתקשרות והביטול לרבי, והוצאת רצונו הקדוש לפועל - לחיות כבר בגאולה האימתית והשלימה. תהי' בקשר. כתיבה וחתימה טובה
 טל ל' אב ס''ה 05:59

עדיין לא מובן

 ישראל כ''ז אב ס''ה 03:48

אז למי הרבי מתפלל לקב"ה או לעצמו?

מה אתה אומר בעצם שהקב"ה זה הרבי?
  כ''ו אב ס''ה 12:40

מקורות לענין

הרבי שליט"א מלך המשיח מביא בעצמו מקורות לכך בקטע הבא של השיחה ובהערות שם. הכוונה הפשוטה היא (כפי שמסביר שם בשיחה) שלכאורה, איך אפשר לבקש ברכות ובקשות מהרבי שליט"א מלך המשיח, הרי זה ענין של ממוצע? צריך לכאורה לבקש ישר מהקב"ה! אלא שהקב"ה ברא את העולם בצורה כזאת, שבכל דור יהיה יהודי כזה שבתוכו ישכון הקב"ה (כביכול). והוא נשיא הדור. וככה כשמבקשים משהו מנשיא הדור, בעצם פונים ישר להקב"ה, כי זהו "עצמות ומהות בעצמו, כפי שהעמיד את עצמו בגוף". הענין מבואר גם בתורת החסידות (אמנם לא בצורה כה גלויה) כגון בפרק ב' ומ"ב בתניא עיי"ש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!